Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
NỘI DUNG GIAO LƯU
Hoàng Vĩnh Hà (Hải Phòng):
Theo Quyết định 1388/QĐ-BTC ngày 20/6/2016, Cục Kiểm định hải quan được bổ sung thêm chức năng thực hiện kiểm tra về tiêu chuẩn, chất lượng, kiểm dịch, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa XNK. Hiện nay Cục Kiểm định hải quan đã sẵn sàng thực hiện hay chưa?

Ông Đỗ Văn Quang, Cục trưởng Cục Kiểm định Hải quan:

Trước đây, cơ quan Hải quan làm thủ tục hải quan dựa trên cơ sở kết quả kiểm tra chuyên ngành của các bộ, ngành chức năng như Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT, Bộ Y tế... Tuy nhiên với chức năng quản lý XNK tại cửa khẩu, cơ quan Hải quan cần phải có năng lực chuyên môn để giám định phục vụ công tác quản lý nhà nước về hải quan. Việc này lâu nay do các Trung tâm PTPL hàng hóa XNK của Tổng cục Hải quan thực hiện. Cục Kiểm định hải quan được thành lập trên cơ sở chuyển đổi, nâng cấp từ Trung tâm PTPL và trở thành đơn vị quản lý nhà nước tham gia công tác kiểm định và kiểm tra chuyên ngành hàng hóa XNK.

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Kiểm định Hải quan. Ảnh: M.Hùng

Về quy mô, Cục Kiểm định hải quan thành lập thêm 3 Chi cục mới gồm Chi cục Kiểm định hải quan 1 (Hà Nội); Chi cục Kiểm định hải quan 5 (Quảng Ninh), Chi cục Kiểm định hải quan 6 (Lạng Sơn) để nhanh chóng hỗ trợ công tác kiểm tra chuyên ngành, trong đó tập trung vào công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm liên quan đến các mặt hàng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng tại khu vực cửa khẩu biên giới phía Bắc khi được giao thực hiện.

Ngành Hải quan đã đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho Cục Kiểm định hải quan tham gia công tác kiểm tra chuyên ngành, trước mắt là kiểm tra chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm một số nhóm hàng như: Kiểm tra chất lượng mặt hàng thép và phân bón; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm gồm xác định độc tố kim loại nặng trong rau củ quả và xác định các chỉ tiêu vi sinh... Ngoài ra, Cục Kiểm định hải quan cũng được đầu tư các trạm kiểm định di động có thể linh hoạt di chuyển đến các khu vực vùng biên giới để thực hiện kiểm tra chất lượng một số mặt hàng trọng điểm.

Giang Nam (Hà Nội):
Cơ sở pháp lý để ngành Hải quan nói chung và Cục Kiểm định hải quan nói riêng được công nhận là tổ chức giám định chuyên ngành đối với hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành.

Ông Đỗ Văn Quang, Cục trưởng Cục Kiểm định Hải quan:

+ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định: Thủ tướng Chính phủ giao Tổng cục Hải quan “Tổ chức thực hiện công tác phân tích, kiểm tra về tiêu chuẩn, chất lượng, kiểm dịch, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa XNK theo đề nghị của các bộ hoặc theo phân công của Thủ tướng Chính phủ”.

+ Quyết định số 1388/QĐ-BTC ngày 20/6/2016 quy định “Cục Kiểm định hải quan là đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Tổng cục Hải quan có chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quản lý và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra về tiêu chuẩn, chất lượng, kiểm dịch, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa XNK theo quy định của pháp luật; công tác kiểm định, phân tích, giám định để hỗ trợ công tác phân loại hàng hóa XNK theo phân công của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan”

+ Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Cục Kiểm định hải quan đang xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm kiểm tra chuyên ngành một số nhóm mặt hàng tại cơ quan Hải quan.

Đồng thời, Cục Kiểm định hải quan cũng chuẩn bị trang thiết bị cơ sở vật chất và nguồn nhân lực, xây dựng và đăng ký mở rộng các phép thử của các phòng thí nghiệm đạt chuẩn Vilas (phòng thí nghiệm tại cơ quan Cục, Chi cục Kiểm định hải quan 2, Chi cục Kiểm định hải quan 3, Chi cục Kiểm định hải quan 4) đáp ứng các điều kiện của các bộ quản lý chuyên ngành ban hành về tiêu chuẩn tổ chức đánh giá sự phù hợp.

 

Jame Nguyen (TP.Hồ Chí Minh):
Xin ông cho biết, cơ quan Hải quan sẽ tham gia kiểm tra chuyên ngành như thế nào?

Ông Đỗ Văn Quang, Cục trưởng Cục Kiểm định Hải quan:

Cục Kiểm định hải quan đang xây dựng Đề án thí điểm công tác kiểm tra chuyên ngành tại cơ quan Hải quan, theo định hướng sẽ tập trung kiểm tra chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm một số nhóm hàng như: Kiểm tra chất lượng mặt hàng thép và phân bón; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm gồm xác định độc tố kim loại nặng trong rau củ quả và xác định các chỉ tiêu vi sinh.  

Đề án thí điểm công tác kiểm tra chuyên ngành tại cơ quan Hải quan
theo định hướng sẽ tập trung kiểm tra chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: M.Hùng
 

Về địa điểm kiểm tra chủ yếu tập trung tại các vùng trọng điểm như khu vực biên giới phía Bắc (Chi cục Kiểm định hải quan 5 tại Quảng Ninh, Chi cục Kiểm định hải quan 6 tại Lạng Sơn), ngoài ra Cục Kiểm định hải quan cũng sẽ có các trạm kiểm định di động để linh hoạt đến các cửa khẩu vùng biên giới để trực tiếp hỗ trợ việc kiểm định.

Đề án thí điểm kiểm tra chuyên ngành một số mặt hàng tại cơ quan Hải quan trình Thủ tướng Chính phủ khi được phê duyệt, hoặc các bộ quản lý chuyên ngành chỉ định cơ quan kiểm định hải quan trực tiếp tham gia công tác kiểm tra chuyên ngành thì kết quả kiểm tra của cơ quan Hải quan sẽ được công nhận và sử dụng để thông quan như kết quả của các cơ quan có thẩm quyền khác.

Nguyễn Thanh sang (Bình Dương):
Kết quả kiểm tra của cơ quan Hải quan có được công nhận như các cơ quan có chức năng kiểm định khác không?

Ông Đỗ Văn Quang, Cục trưởng Cục Kiểm định Hải quan:

- Khi được Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện kiểm tra chuyên ngành: Kết quả kiểm tra chuyên ngành của cơ quan Hải quan là căn cứ thông quan hàng hóa

- Khi được Bộ quản lý chuyên ngành chỉ định, giao kiểm tra chuyên ngành: Kết quả kiểm tra chuyên ngành của cơ quan Hải quan là căn cứ thông quan hàng hóa

- Khi có cơ sở khẳng định mẫu thực hiện kiểm tra chuyên ngành không đúng với mẫu hàng hóa XNK thực tế thì cơ quân Hải quan được yêu cầu lấy lại mẫu hàng hóa để thực hiện giám định lại kết quả kiểm tra chuyên ngành: Kết quả giám định lại kiểm tra chuyên ngành sẽ được trao đổi với cơ quan kiểm tra chuyên ngành để thống nhất kết quả kiểm tra chuyên ngành cuối cùng làm căn cứ thông quan hàng hóa.

Lê Thái Hà (Đồng Nai):
Cơ quan Hải quan có được kiểm tra lại kết quả của các cơ quan kiểm định khác hay không?

Ông Đỗ Văn Quang, Cục trưởng Cục Kiểm định Hải quan:

Ông Đỗ Văn Quang đang trả lời trực tuyến.


Hiện tại, Cục Kiểm định hải quan đang tham gia ý kiến khi sửa các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, trong đó có việc cơ quan Hải quan nghi vấn kết quả sai lệch và đề nghị thực hiện kiểm định lại hàng hóa thực tế xuất khẩu, nhập khẩu nếu có thông tin nghi ngờ hàng hóa thực tế đó không phù hợp với kết quả kiểm tra của các cơ quan quản lý chuyên ngành. Sau đó, khi phát hiện sai phạm sẽ phối hợp với các đơn vị quản lý chuyên ngành để xử lý sai phạm.

Cơ quan Hải không kiểm tra lại kết quả kiểm tra chuyên ngành của cơ quan khác, chỉ khi có cơ sở xác định mẫu hàng hóa XNK thực hiện kiểm tra chuyên ngành không đúng với mẫu hàng hóa XNK thực tế thì cơ quan Hải quan mới tiến hành lấy lại mẫu hàng hóa để thực hiện giám định lại kết quả kiểm tra chuyên ngành: Kết quả giám định lại kiểm tra chuyên ngành sẽ trao đổi với cơ quan kiểm tra chuyên ngành để thống nhất kết quả kiểm tra chuyên ngành cuối cùng làm căn cứ thông quan hàng hóa.

Hoàng Anh Tuấn (Quảng Ninh):
Dự thảo Nghị định 08/2015/NĐ-CP và dự thảo Thông tư 38/2015/TT-BTC sẽ quy định, hướng dẫn như thế nào đối với hoạt động kiểm định, kiểm tra chuyên ngành hàng hóa XNK của cơ quan Hải quan?

Ông Đỗ Văn Quang, Cục trưởng Cục Kiểm định Hải quan:

Tham gia ý kiến về dự thảo Nghị định 08/2015/NĐ-CP và Thông tư 38/2015/TT-BTC, sẽ đưa các khái niệm và nội dung có liên quan công tác kiểm tra chuyên ngành như:

- “Kiểm tra chuyên ngành” là việc cơ quan kiểm tra chuyên ngành căn cứ các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hàng hóa do các cơ quan quản lý nhà nước ban hành hoặc tiêu chuẩn quốc tế để kiểm tra, xác định hàng hóa đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật có liên quan.

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 29 Kiểm tra thực tế hàng hóa

Trường hợp bằng các máy móc, thiết bị kỹ thuật hiện có tại Chi cục Hải quan, địa điểm kiểm tra hải quan, công chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa không đủ cơ sở để xác định tính chính xác đối với nội dung khai của người khai hải quan về tên hàng, mã số, chủng loại, chất lượng, khối lượng, trọng lượng thì yêu cầu cơ quan kiểm định hải quan thực hiện việc phân tích phân loại hoặc giám định để xác định các nội dung trên.

Trường hợp cơ quan Hải quan không đủ điều kiện để xác định tính chính xác đối với nội dung khai của người khai hải quan thì cơ quan hải quan trưng cầu giám định của tổ chức giám định theo quy định của pháp luật và căn cứ kết quả giám định để quyết định việc thông quan hàng hóa”.

- Sửa đổi, bổ sung về trách nhiệm và quan hệ phối hợp của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại cửa khẩu trong việc kiểm tra hàng hóa, phương tiện vận tải tại cửa khẩu về việc phối hợp lấy mẫu, kiểm tra chuyên ngành.

Định Thị Lan (Vũng Tàu):
Xin cho biết, bao giờ việc thí điểm phân tích, kiểm định đối với một số mặt hàng liên quan đến chất lượng, kiểm dịch, tiêu chuẩn, vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện.

Ông Đỗ Văn Quang, Cục trưởng Cục Kiểm định Hải quan:

Cục Kiểm định hải quan đã triển khai các hoạt động có liên quan, đến cuối tháng 9/2017 trang thiết bị và các Chi cục Kiểm định hải quan mới thành lập sẽ sẵn sàng và đi vào hoạt động ngay. Việc tham gia công tác kiểm tra chuyên ngành một số mặt hàng đã đăng ký cũng sẽ được tổ chức thực hiện ngay khi được giao nhiệm vụ.

Tuy nhiên để triển khai được nhiệm vụ nói trên, Cục Kiểm định hải quan cần có sự hợp tác, chỉ định của các bộ quản lý chuyên ngành, của các cấp lãnh đạo trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Lưu Hồng Thái (Hà Nội):
Hiện tại DN nhập khẩu thiết bị y tế đang rất quan tâm tới việc giảm thời gian kiểm tra chuyên ngành mặt hàng này, vậy xin quý cơ quan cho biết, thời gian tới việc kiểm tra chuyên ngành sẽ được thực hiện ra sao để giảm tối đa thời gian, chi phí cho DN? Về phía DN tôi cảm thấy công tác kiểm tra chuyên ngành về phía Bộ Y tế khá tốt song nhiều cơ quan khác lại chưa được như vậy, vậy để thực hiện công tác này tốt hơn Bộ Y tế có kiến nghị gì với các cơ quan liên quan để tạo điều kiện cho DN nhập khẩu thiết bị y tế?

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế- Bộ Y tế:

Triển khai thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Y tế rà soát sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng thay đổi văn bản phương thức quản lý, kiểm tra chuyên ngành, thực hiện nguyên tắc quản lý trên cơ sở đánh giá rủi ro, áp dụng rộng rãi thông lệ quốc tê, chuyển căn bản từ tiền kiểm sang hâu kiểm, điện tử hóa thủ tục quản lý, kiểm tra chuyên ngành:

Việc kiểm tra chất lượng thực hiện theo Quyết định 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 trong đó quy định 14 chủng loại mặt hàng trang thiết bị y tế phải kiểm tra chất lượng. Hiện nay do cơ sở pháp lý để ban hành Quyết định 50/2006/QĐ-TTg là Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa năm 1999 và Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 đã hết hiệu lực sau ngày 01/7/2008 do Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa có hiệu lực, Ngày 17/8/2017 Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 37/2017/QĐ-TTg về việc bãi bỏ Quyết định 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng và hiệu lực từ ngày 05/10/2017.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thông quan hàng hóa, cũng như tránh chồng chéo trong việc một mặt hàng chịu nhiều hình thức quản lý của cùng một bộ quản lý chuyên ngành vừa cấp giấy phép nhập khẩu vừa kiểm tra chất lượng. Bộ Y tế đã ban hành các văn bản gửi Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) hướng dẫn thủ tục thông quan hàng hóa như: Văn bản số 2730/BYT-TB-CT ngày 09/5/2012 đề nghị Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) cho phép các doanh nhiệp nhập khẩu trang thiết bị y tế thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư số 44/2011/TT-BYT ngày 06/12/2011 được thông quan hàng hóa khi có giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế. Đồng thời Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 31/2017/TT-BYT ngày 25/7/2017 Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế và có hiệu lực từ ngày 15/9/2017 thay thế Thông tư số 44/2011/TT-BYT ngày 06/12/2011.

Việc quản lý chất lượng trang thiết bị y tế được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và Thông tư 31/2017/TT-BYT ngày 25/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế.

Đào Khánh Phương:
Công ty tôi làm về lĩnh vực trang thiết bị y tế. Hiện nay, Công ty muốn làm dịch vụ về phân loại trang thiết bị y tế. Tuy nhiên, tôi không biết theo quy định mới tại Nghị định 36/2016/NĐ-CP thì công ty tôi cần đạt những điều kiện gì để có thể thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế?

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế- Bộ Y tế:

- Căn cứ theo Điều 7 Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016: Điều kiện của tổ chức thực hiện phân loại trang thiết bị y tế.

1. Điều kiện của tổ chức thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế:

a) Được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật;

b) Có người thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Điều kiện của người thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế:

a) Có trình độ từ đại học chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành y, dược trở lên;

b) Có thời gian công tác trực tiếp về kỹ thuật trang thiết bị y tế tại các bệnh viện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giường bệnh, cơ sở đào tạo chuyên ngành trang thiết bị y tế, cơ sở nghiên cứu về trang thiết bị y tế, cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế, tổ chức thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế, cơ quan quản lý về trang thiết bị y tế (sau đây gọi tắt là cơ sở trang thiết bị y tế) từ 24 tháng trở lên;

c) Đã được cơ sở đào tạo kiểm tra và công nhận đủ khả năng phân loại trang thiết bị y tế theo chương trình đào tạo do Bộ Y tế ban hành.

3. Cơ sở chỉ được thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế sau khi đã được Bộ Y tế cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định này.

Vũ Hải Đăng (TP.Hồ Chí Minh):
Trước đây, các thiết bị y tế nhập khẩu và Việt Nam yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu từ Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế - Bộ Y tế. Theo quy định mới về nhập khẩu thiết bị y tế vào Việt Nam, các thiết bị y tế nước ngoài không còn phải xin giấy phép nhập khẩu nữa nhưng phải đăng ký và được cấp số lưu hành từ Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế trước khi nhập khẩu và lưu hành tại Việt Nam. Xin hỏi là quy định như trển là có đúng không (Nghị định 36/2016/NĐ-CP) và nếu các trang thiết bị y tế mà được cấp số lưu hành thì không phải xin giấy phép nhập khẩu nữa có đúng không?

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế- Bộ Y tế:

- Theo Thông tư 30/2015/TT-BYT quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế: Những trang thiết bị y tế thuộc Phụ lục 1 của Thông tư này sẽ phải xin giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế, các mặt hàng không thuộc phụ lục 1 sẽ không phải xin giấy phép của Bộ Y tế khi nhập khẩu.

- Ngày 15/5/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2016/NĐ-CP quy định về quản lý trang thiết bị y tế và có hiệu lực từ ngày 1/7/2017. Theo đó:

+ Từ ngày 1/7/2017, tất cả các trang thiết bị y tế loại A muốn lưu thông trên thị trường Việt Nam (bao gồm cả hàng nhập khẩu và hàng sản xuất trong nước) đều phải thực hiện thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng tại Sở Y tế;

+ Từ ngày 1/1/2018, tất cả các trang thiết bị y tế muốn lưu thông trên thị trường Việt Nam đều phải đáp ứng điều kiện (bao gồm cả hàng nhập khẩu và hàng sản xuất trong nước) đã công bố tiêu chuẩn áp dụng tại Sở Y tế (trang thiết bị y tế loại A) hoặc đã được cấp số đăng ký lưu hành (trang thiết bị y tế loại B, C, D).

+ Từ ngày 1/1/2018 việc cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế được thực hiện theo Điều 42 của Nghị định 36. Các giấy phép nhập khẩu được cấp theo Thông tư 30/2015/TT-BYT sẽ hết hiệu lực.

Lò Văn Đức (Hà Nội):
Công ty chúng tôi muốn nhập khẩu bộ kit (gồm hóa chất và dụng cụ lấy mẫu) xét nghiệm để phát hiện vi khuẩn lao có trong mẫu đờm của bệnh nhân và máy massage. Do lần đầu tiên nhập khẩu nên chưa rõ quy trình, xin quý cơ quan giải đáp giúp?

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế- Bộ Y tế:

Theo thông tin công ty cung cấp thì sản phẩm này được xếp vào trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro.

Ông Nguyễn Minh Tuấn đang trả lời bạn đọc.

Do đó, theo quy định của Nghị định 36/2016/NĐ-CP, để được nhập khẩu sản phẩm này đề nghị Công ty làm hồ sơ đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế quy định tai Điều 26 và thực hiện việc nhập khẩu theo quy định tại Điều 41 Nghị định 36/2016/NĐ-CP.

 

 

Hà Thu Mai (Hà Nội):
Tổng cục Hải quan đã triển khai các hoạt động nào để thúc đẩy các bộ, ngành tháo gỡ vướng mắc về quản lý, kiểm tra chuyên ngành?

Ông Ngô Minh Hải, Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan:

Về phía Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã ban hành các kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 2016/QĐ-TTg và Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ. Đồng thời, thành lập Tổ chuyên trách gồm hơn 30 thành viên là cán bộ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan nhằm triển khai Quyết định 2026/QĐ-TTg và Nghị quyết 19-2016/NQ-CP.

Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã chủ động phối hợp với Bộ quản lý chuyên ngành thực hiện các nhiệm vụ để triển khai Quyết định 2026/QĐ-TTg của Thủ tướng và Nghị quyết 19-2016/NQ-CP như: Chủ trì, phối hợp với các Bộ quản lý chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ rà soát, xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý về thực hiện công tác kiểm tra chuyên ngành.

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã trực tiếp làm việc với Lãnh đạo một số Bộ quản lý chuyên ngành để kiến nghị về thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao trong Quyết định 2026/QĐ-TTg và Nghị quyết 19-2016/NQ-CP.

Tổng cục Hải quan đã tổ chức nhiều đợt làm việc tập trung trong năm 2015, 2016, 2017 (với sự tham gia của nhiều cán bộ hải quan và đại diện các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ quản lý chuyên ngành thực hiện việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chuyên ngành, kiểm tra chuyên ngành.  

Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã chủ trì xây dựng cổng thông tin về kiểm tra chuyên ngành trong Cổng Thông tin một cửa quốc gia; thiết lập cơ chế phối hợp giữa các đơn vị có liên quan trong hoạt động KTCN. Trong khi chờ Cổng thông tin điện tử quốc gia hoàn thiện, tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã chủ động xây dựng Cổng thông tin kiểm tra chuyên ngành để giải quyết yêu cầu đặt ra phục vụ cho hoạt động KTCN. Chương trình này được triển khai tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 (cảng Cát Lái) từ 15/6/2016, tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh từ 12/7/2016, phục vụ thiết thực cho hoạt động KTCN tại các địa điểm này.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng tổ chức triển khai công tác kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm của Cục Kiểm định hải quan thuộc Tổng cục Hải quan.

Lâm Hùng (TP.Hồ Chí Minh):
Xin cho biết tiến triển của các bộ, ngành trong việc thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK?
Ông Ngô Minh Hải, Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan:

Trong thời gian qua, các Bộ, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã nỗ lực, cố gắng trong việc triển khai thực hiện Quyết định 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 19-2017; tích cực soạn thảo, sửa đổi, bổ sung thay thế hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền quy định về kiểm tra chuyên ngành; tình trạng chồng chéo, trùng lặp, cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm thủ tục, thời gian, chi phí liên quan đến hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu được khắc phục một phần.

Theo kết quả rà soát, thống kê: Quyết định 2026/QĐ-TTg và Nghị quyết 19-2017 có tổng số 98 nhiệm vụ giao 13 Bộ quản lý chuyên ngành (87 nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung, thay thế 87 văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra chuyên ngành; 11 nhiệm vụ giao liên quan đến hoạt động kiểm tra chuyên ngành. Đến nay, các Bộ đã thực hiện 64 nhiệm vụ (có Bộ đã hoàn thành 100% nhiệm vụ giao, gồm: Khoa học công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch); còn 23 nhiệm vụ đang thực hiện.

(VD: 41/49 văn bản, 8/8 văn bản đang được sửa đổi bổ sung; Bộ Y tế đã thực hiện 5/9 văn bản, 2/4 văn bản đang thực hiện sửa đổi bổ sung).

Mai Thanh Hà (Cần Thơ):
Còn những bất cập gì trong công tác kiểm tra chuyên ngành không?

Ông Ngô Minh Hải, Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan:

Thực tế vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, một số quy định còn chồng chéo, xung đột, bất cập, chưa được bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ kịp thời dẫn đến một mặt hàng bị điều chỉnh bởi nhiều văn bản quy phạm pháp luật, phải thực hiện nhiều thủ tục, kiểm tra chuyên ngành của nhiều Bộ, làm tăng chi phí, phiền hà cho doanh nghiệp; việc thống nhất ban hành danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành và gắn mã HS còn chậm; chưa đẩy mạnh áp dụng quản lý rủi ro, quản lý trên cơ sở đánh giá sự tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, chưa chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm dẫn đến tỷ lệ các lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại giai đoạn thông quan chưa giảm nhiều, vẫn ở mức 25-27% (mục tiêu của Nghị quyết 19, giảm xuống còn 15%)… chưa đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nhật Minh (Quảng Ninh):
Hiện nay số lượng hàng hóa XNK thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành chiếm tỉ lệ bao nhiêu so với tổng lượng hàng hóa XNK?

Ông Ngô Minh Hải, Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan:

Tính đến thời điểm hiện tại, theo thống kê thì số lượng hàng hóa XNK thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành chiếm tỷ lệ khoảng 25% - 27% trên tổng số lượng hàng hóa xuất nhập khẩu.

Nguyễn Minh Kha (Lào Cai):
Qua quá trình theo dõi, thống kê của cơ quan Hải quan, hiện nay vướng mắc quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XK, NK chủ yếu thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành nào?

Ông Ngô Minh Hải, Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan:

Hiện tại, việc quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với các loại hàng hóa XK, NK thuộc trách nhiệm của hầu hết các Bộ, ngành. Trong đó nhiều nhất phải kể đến hàng hóa thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành chủ yếu của Bộ Công Thương, Bộ NNPTNT và Bộ Y tế.

Ngô Văn Khiếu (Đà Nẵng):
Mặc dù Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo liên quan đến hoạt động này; Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã có nhiều kiến nghị gửi tới các bộ, ngành, tuy vậy theo ghi nhận từ cộng đồng DN nhiều vướng mắc vẫn chưa được giải quyết. Theo ông việc chậm chuyển biến của các bộ, ngành là do đâu?

Ông Ngô Minh Hải, Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan:

Hiện tại vẫn còn nhiều vướng mắc chưa được giải quyết do một số nguyên nhân sau:

- Qua rà soát cho thấy, nhiều mặt hàng NK phải đồng thời chịu nhiều hình thức quản lý, kiểm tra chuyên ngành do một bộ hoặc nhiều bộ quy định. Bên cạnh đó, có trường hợp một mặt hàng nhưng lại chịu nhiều hình thức quản lý của cùng một bộ quản lý chuyên ngành.

Việc nhiều bộ, ngành áp dụng cùng lúc nhiều chế độ, phương thức quản lý khác nhau đối với một mặt hàng  xuất khẩu, nhập khẩu không chỉ gây khó khăn cho doanh nghiệp, làm giảm năng lực cạnh tranh và mất cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp; làm phát sinh thủ tục hành chính, kéo dài thời gian thông quan…

- Ngoài ra, việc KTCN thực hiện chủ yếu vẫn bằng phương thức thủ công, chưa áp dụng đúng bản chất của phương pháp quản lý rủi ro trong lĩnh vực KTCN; chưa đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận xử lý hồ sơ, trao đổi dữ liệu thông tin, công nhận kết quả KTCN.

Thêm vào đó là việc hạn chế trong đầu tư cơ sở vật chất, nguồn lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động KTCN; hạn chế trong công tác truyền thông, đào tạo và nâng cao năng lực hoạt động KTCN cho các DN XNK và các đơn vị, tổ chức có liên quan...

Trần Văn Cảnh (Bình Định):
Trong thời gian tới, cơ quan Hải quan sẽ có những hoạt động gì để cùng với các bộ, ngành giảm bớt gánh nặng về kiểm tra chuyên ngành nhằm giảm thời gian thông quan hàng hóa cho DN?

Ông Ngô Minh Hải, Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan:

Các công việc Tổng cục Hải quan sẽ triển khai trong thời gian tới gồm: 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành rà soát các mặt hàng xuất nhập khẩu đang phải thực hiện cùng lúc nhiều thủ tục kiểm tra chuyên ngành để đề xuất phương án đổi mới kiểm tra chuyên ngành theo hướng giảm các giấy tờ, thủ tục chồng chéo, giảm thiểu đầu mối kiểm tra chuyên ngành đối với một mặt hàng nhập khẩu theo chỉ đạo của Chính phủ tại công văn số 936/VPCP-KTTH ngày 7/2/2017 của Văn phòng Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tiến hành rà soát và mã hóa chính sách quản lý hàng hóa XNK phục vụ thông quan trên Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS.

- Tiếp tục chủ trì phối hợp với các Bộ quản lý chuyên ngành triển khai thực hiện Quyết định 2185/QĐ-TTg ngày 14/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016-2020; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đảm bảo kết nối thông tin thống nhất giữa các cơ quan quản lý chuyên ngành với Tổng cục Hải quan và Cổng thông tin một cửa quốc gia. Hoàn thiện cơ chế và các điều kiện đảm bảo thực hiện quản lý rủi ro, phân luồng hàng hóa trước khi hàng đến cảng để giải quyết thông quan hoặc giải phóng hàng hoá ngay khi đến cảng.

- Thực hiện phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng, trình Chính phủ Nghị định về Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS. Sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thực hiện thông quan điện tử tự động, bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nâng cao hiệu quả thực hiện các thủ tục kiểm tra chuyên ngành (cơ chế một cửa liên thông) tại các địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung đã được thành lập ở các cửa khẩu (Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Lào Cai, Quảng Ngãi); tạm thời chưa mở rộng thêm các địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung mới.

- Tăng cường và nâng cao năng lực cho Cục Kiểm định hải quan thuộc Tổng cục Hải quan và các Chi cục Kiểm định chủ động tham gia hoạt động phân tích, giám định, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK trên cơ sở các quy định pháp luật về giám định chất lượng và chỉ định của các Bộ quản lý chuyên ngành liên quan đến hàng hóa XNK.

Công ty TNHH MTV Thiết Bị Mê Kông (TP.Hồ Chí Minh):
Chức năng kinh doanh chính của Công ty chúng tôi là kinh doanh máy móc, thiết bị phụ tùng cơ khí nông nghiệp. Liên quan đến chính sách của Nhà nước trong quản lý chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT và Công văn số 613/CB-CĐ ngày 8/7/2016 về việc kiểm tra chất lượng máy móc, thiết bị nông nghiệp nhập khẩu, trong đó có qui định danh mục hãng hóa thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu, trong đó có mục Thiết bị làm đất dẫn động cơ giới: Công ty chúng tôi có nhập khẩu các loại thiết bị là dàn cày, cấu tạo hàng hóa của thiết bị này bao gồm khung cày, chảo cày và đĩa lái với hình ảnh minh họa như sau: Thiết bị làm đất dẫn động cơ giới: – Cày 8432.10.00 – Bừa đĩa 8432.21.00 – Loại khác 8432.29.00 TCVN 6818/ISO 4254 Cấu tạo của thiết bị này không bao gồm các bộ phận truyền động như: động cơ, hộp số, … Thiết bị này không tự động vận hành mà phải liên kết vào phía sau máy kéo để thực hiện công việc làm đất. Tuy thiết bị cày không tự vận hành, truyền động được, nhưng cơ quan chức năng là Hải quan và Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy vẫn yêu cầu Công ty chúng tôi kiểm tra chất lượng máy móc thiết bị nông nghiệp nhập khẩu do tên và mã HS thể hiện trong công văn 613/CB-CĐ. Việc kiểm tra này gây thiệt hại cho công ty chúng tôi làm kéo dài thời gian thông quan thêm 30 ngày và chi phí phát sinh tăng, cụ thể lô hàng kiểm tra theo số đăng ký 273/KĐNN-PN ngày 10/2/2017, chi phí kiểm tra 6.000.000 đồng/lô hàng 12 dàn cày, làm tăng chi phí nhập kho lên từ 1%-1,5% điều này đi ngược lại chủ trương giảm chi phí sản xuất nông nghiệp khuyến khích sản xuất nông nghiệp của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay (cụ thể là TT 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2015 điều chỉnh Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp không chịu thuế GTGT) .Bằng công văn này, Công ty chúng tôi kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và xác định rõ cơ cấu hoạt động của “Thiết bị làm đất dẫn động cơ giới” là như thế nào, để Doanh nghiệp và cơ quan chức năng hiểu rõ, áp đúng các qui định của Nhà nước vào từng mặt hàng cụ thể. Và với tính chất cấu tạo, cơ cấu hoạt động của thiết bị Cày như trên, Công ty chúng tôi kính đề nghị Quý cơ quan loại trừ thiết bị này ra khỏi danh mục hàng hóa phải kiểm tra chất lượng nhập khẩu. Kính mong nhận được sự giải đáp sớm từ Quý Cơ quan để Công ty chúng tôi thực hiện đúng theo chính sách, qui định của Nhà nước.. .Chân thành cám ơn và trân trọng kính chào.

Ông Ngô Minh Hải, Phó cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan:

Ông Ngô Minh Hải đang trả lời bạn đọc.


Theo Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT thì "các loại máy móc, thiết bị sản xuất nông nghiệp có khả năng gây mất an toàn" thuộc danh mục nhóm 2.

Theo hướng dẫn tại công văn số 613/CB-CĐ ngày 8/7/2016 của Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối gửi Tổng cục Hải quan thì thiết bị làm đất dẫn động cơ giới: Cày, bừa đĩa, loại khác lần lượt thuộc các nhóm 8432.10.00, 8432.21.00, 8432.29.00 thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng khi NK.

Đề nghị bạn đọc liên hệ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn cụ thể.

Nguyễn Việt Anh (Giám đốc):
Thưa bà Phạm Thu Giang, quản lý rủi ro là giải pháp mới nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra chuyên ngành. Hiện Bộ Công Thương áp dụng quản lý rủi ro với hàng hóa XNK như thế nào?

Bà Phạm Thu Giang, Phó vụ trưởng Vụ Công nghệ- Bộ Công Thương:

Bà Phạm Thu Giang đang trả lời bạn đọc.

Bộ Công Thương là một trong những bộ đã áp dụng quản lý rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và là Bộ đã thực hiện việc xã hội hóa công tác kiểm tra chuyên ngành từ trước khi có các quy định theo Nghị quyết 19.

Đối với các mặt hàng hiện nay có yêu cầu kiểm tra trước thông quan Bộ Công Thương chỉ áp dụng đối với 2 mặt hàng là sản phẩm thực phẩm và các sản phẩm tiền chất thuốc nổ theo yêu cầu tại Quyết định 3648/QĐ-BCT ngày 8/9/2016. Đối với thực
phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương quản lý, thực hiện theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm và đối với tiền chất thuốc nổ là sản phẩm yêu cầu quản lý chặt chẽ về mặt số lượng và chất lượng.

Về quy định kiểm tra đối với thực phẩm thực hiện theo Thông tư 28/2013/TT-BCT ngày 6/11/2013. Tại các Điều 5, 6, 7, 8 Chương II Phương thức kiểm tra quy định các phương thức kiểm tra như kiểm tra thông thường, kiểm tra chặt, kiểm tra giảm, trong đó kiểm tra giảm có 2 phương thức là chỉ lấy mẫu đại diện để đối chiếu hồ sơ và kiểm tra giảm chỉ kiểm tra hồ sơ không lấy mẫu. Căn cứ để thực hiện phương thức kiểm tra nào căn cứ trên kết quả kiểm tra sản phẩm của những lần kiểm tra trước đó.

Bạn đọc có thể đọc hướng dẫn tại chương 2 phương thức kiểm tra các điều từ 5 đến 8 của Thông tư 28.

Đối với các sản phẩm khác, quản lý chất lượng theo quy chuẩn, trong quá trình xây dựng đều quan tâm đến thực hiện nội dung quản lý rủi ro.
Cổ phần Giao nhận Vận Tải Con Ong (TP.Hồ Chí Minh):
Chúng tôi đại diện cho doanh nghiệp nhập khẩu lô hàng thiết bị dùng trong y tế làm thủ tục hải quan khi có đầy đủ chứng từ theo công văn số 3593/ BYT-TB-CT về việc thực hiện xin Phân loại Trang thiết bị Y tế, Trên Bản phân loại Trang thiết bị Y tế do Bộ Y tế - Viện Trang Thiết Bị Y tế và Công Trình Y Tế cấp có thể hiện rõ mặt hàng mà DN nhập về dùng trong y tế. Vậy chúng tôi có được hưởng thuế GTGT 5% các mặt hàng có Bản Phân loại y tế không? Loại hàng: Băng gạc vô trùng không tẩm thuốc dùng trong y tế. Mã sản phẩm: Pharmapore, Pharmapore PV, Pharmapore UV; cure- aid non voman skin colour plaster, Eye Pad for kidddy. Hãng sản xuất Pharmaplast S.A.E. Nước chủ sở hữu: Ai Cập

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế- Bộ Y tế:

Trước tiên chúng tôi hoan nghênh Công ty đã chấp hành đúng Nghị định 36 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và Thông tư số 39/2017/TT-BYT quy định về phân loại y tế và đã được Viện Trang thiết bị và Công trình y tế là đơn vị đã được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế kiểm tra phân loại theo quy định.

Sản phẩm về nguyên tắc đã được đơn vị đủ điều kiện phân loại nghiên cứu, kiểm tra, phân loại, phải nằm trong danh mục trang thiết bị y tế nên về nguyên tắc phải được hưởng thuế xuất theo quy định của biểu thuế VAT hiện hành.

Mặt hàng công ty đề xuất trong câu hỏi cụ thể là mặt hàng bông gạc vô trùng không tẩm thuốc có mã sản phẩm  Pharmapore, Pharmapore PV, Pharmapore UV; cure- aid non voman skin colour plaster, Eye Pad for kidddy. Hãng sản xuất Pharmaplast S.A.E. Nước chủ sở hữu: Ai Cập , tuy nhiên chúng tôi cần kiểm tra xem xét rõ thành phần, hàm lượng, hoạt chất có yếu tố tẩm thuốc và hóa chất khác hay không để xác định chính xác được. Để muốn biết rõ hơn đề nghị Công ty liên hệ với Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế để được làm rõ.

Chúng tôi sẽ làm việc với Bộ Tài chính để thừa nhận để tránh phát sinh thủ tục là trang thiết bị y tế.

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG (Hà Nội):
Công ty chúng tôi rất mừng khi biết được Báo Hải quan tổ chức chuyên đề Kiểm tra chuyên ngành và hy vọng sẽ được giúp đỡ để tháo gỡ những vướng mắc của Công ty chúng tôi cũng như những công ty khác khi nhập khẩu mặt hàng này.

Hiện tại Công ty chúng tôi đang làm dịch vụ giao nhận cho các Công ty ở các tỉnh phía Nam và đang gặp vướng mắc về Kiểm tra chuyên ngành ở một số Chi cục Hải quan các tỉnh cụ thể như sau: Mặt hàng Xe nâng hàng hóa dùng trong công xưởng, nhà máy (HS 8427) Khi nhập thuộc diện phải Kiểm Tra Chất Lượng Nhập Khẩu. + Khi chúng tôi truyền khai đăng ký kiểm tra chuyên ngành theo Bộ Giao thông theo Thông tư số: 89/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 và danh mục nhóm 2 tại điểm 86 mục IV Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số: 39/2016/TT-BGTVT ngày 06/12/2016 thì CỤC ĐĂNG KIỂM từ chối tiếp nhận với lý do: Xe chuyên dùng công xưởng không thuộc đối tượng chuyên ngành của Bộ Giao thông (Xem đính kèm số 1) + Bộ Công Thương thì theo Quyết định số 3648/QĐ-BCT ngày 08/09/2016 mặt hàng xe nâng không thuộc trách nhiệm quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương và đã được tách khỏi danh mục nhóm 2 chuyên ngành của Bộ Công Thương theo thông tư số: 29/2016/TT-BCT ngày 13/12/2016. + Khi chúng tôi Đăng ký kiểm tra chuyên ngành nhập khẩu theo Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội tại điểm 8, Phụ lục 4, quyết định số: 08/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 20/11/2006 và danh mục nhóm 2 thuộc thông tư số: 03/2010/TT-BLĐTBXH ngày 19/01/2010 thì được Trung Tâm Kiểm Định Kỹ Thuận An Toàn Khu Vực II-Bộ Lao Động tiếp nhận và cấp số đăng ký kiểm tra chất lượng nhập khẩu nhưng khi mang hồ sơ tới Hải Quan thì phía hải quan (Chi Cục Hải Quan Thống Nhất Đồng Nai, Chi Cục Hải Quan Nhơn Trạch Đồng Nai…) từ chối không chấp nhập Kiểm Tra chuyên ngành của Bộ Lao Động với lý do: Mặt hàng này thuộc chuyên ngành Bộ Giao Thông, phải Kiểm tra chất lượng bên Cục Đăng Kiểm-Bộ Giao Thông và cho rằng danh mục nhóm 2 của Bộ Lao Động không áp dụng cho hàng nhập khẩu theo văn bản số 11862/TCHQ-GSQL (19/12/2016) Với 3 mục nêu trên thì mặt hàng Xe nâng dùng trong công xưởng khi nhập khẩu về chúng tôi không biết phải đăng ký kiểm tra chất lượng nhập khẩu theo Bộ nào Vụ việc còn đang vướng mắc và chưa được giải quyết, hàng hóa của các Công ty khách hàng của chúng tôi phải nằm đó chờ giải quyết, không thể đưa vào sản xuất gấp theo nhu cầu hoạt động của Công ty được. Kính xin Quý Lãnh đạo Tổng cục ra văn bản hướng dẫn gấp để Công ty chúng tôi được thông quan các lô hàng còn đang phải chờ xác định Bộ nào Kiểm Tra Chất Lượng Nhập Khẩu và sớm đưa xe vào sản xuất gấp.

Ông Ngô Minh Hải, Phó cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan:

Căn cứ Thông tư 39/2016/TT-BGTVT ngày 6/12/2016 quy định danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Giao thông vận tải thì đối với mặt hàng xe nâng mã số 8427(loại có tham gia giao thông) thuộc danh mục hàng hóa phải công bố, chứng nhận hợp quy trước khi thông quan.

Đối với danh mục hàng hóa thuộc Thông tư 03/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phải được kiểm tra đạt chất lượng trước khi đưa ra lưu thông phục vụ sản xuất (không thực hiện việc kiểm tra khi NK).

Theo Thông tư 41/2015/TT-BCT ngày 24/11/2015 quy định sản phẩm hàng hóa nhóm 2 của Bộ Công Thương thì mặt hàng "xe nâng hàng có thiết kế, kết cấu không dùng để chạy trên đường giao thông, tải trọng từ 10.000 N trở lên dùng trong công nghiệp", mã số HS 8427.1000; 8427.2000, 8427.9000 phải kiểm tra chất lượng theo Thông tư 48/2011/TT-BCT.

nguyễn thanh tùng (hcm):
Kính gửi Báo Hải quan! Kính gửi đại diện Bộ Y tế nội dung câu hỏi:
Ngày 17/8/2017 Quyết định số 37/2017/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg, cho công ty chúng tôi được hỏi đại diện Bộ Y tế sau ngày 15/10/2017 các mặt hàng thiết bị y tế nhập khẩu mà trước đây phải kiểm tra chất lượng theo Nghị định 50/2006/QĐ-TTg thì nay kiểm tra chất lượng theo Nghị định nào, Thông tư nào, do cơ quan nào đứng ra kiểm tra chất lượng?Xin chân thành cảm ơn!

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế- Bộ Y tế:

Toàn cảnh buổi giải đáp trực tuyến

Trước đây để kiểm tra chất lượng hàng hóa và trang thiết bị y tế được thực hiện theo Quyết định 50/2016/QĐ trong đó quy định 24 mặt hàng phải kiểm tra chất lượng chuyên ngành. Ngoài ra, các mặt hàng trang thiết bị y tế vẫn phải đảm bảo chất lượng theo quy định của nhà sản xuất và tuân thủ việc kiểm định hiệu chuẩn định kỳ phù hợp với từng chủng loại mặt hàng.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các DN trong quá trình thông quan hàng hóa cũng như tránh chồng chéo trong việc một mặt hàng chịu nhiều hình thức quản lý chuyên ngành, Bộ Y  tế đã có văn bản gửi Tổng cục Hải quan để hướng dẫn thủ tục thông quan hàng hóa, tránh ách tắc tại cửa khẩu.

Ngày 15/6/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 36/2016/NĐ-TTg về quản lý trang thiết bị y tế trong đó có các điều quy định cụ thể để đảm bảo chất lượng trang thiết bị y tế. Việc quản lý chất lượng trang thiết bị y tế hiện nay được thực hiện theo quy định tai Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ và
Thông tư số 31/2107/TT-BYT ngày 25/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng mất an toàn thuộc được phân công quản lý.

 

Trần Văn Tiến (Gia Lai):
Việc kiểm dịch cấp Chứng thư đối với hồ tiêu XK đang diễn ra bình thường theo xác suất được quy định tại Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT, nhưng gần đây cơ quan Kiểm dịch yêu cầu 100% hàng hóa trước khi XK phải được kiểm tra cấp Chứng thư. Điều này gây khó khăn cho DN trong hoạt động XK. Đề nghị ông cho biết vì sao cơ quan Kiểm dịch lại đưa ra yêu cầu này?
Ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật- Bộ NN&PTNT: 

Ông Nguyễn Quý Dương đang trả lời bạn đọc.


Việc kiểm tra kiểm dịch thực vật đối với hàng hóa là vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật theo quy định pháp luật về kiểm dịch thực vật hiện hành mà cụ thể là Luật Bảo vệ thực vật và các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, trong đó có Thông tư 33/2014/TT- BNNPTNT ban hành ngày 30/10/2014.

Việc kiểm dịch đối với hàng hóa XNK vẫn diễn ra bình thường không hề có sự thay đổi nào. Tuy nhiên, do nhiều quốc gia đã tăng cường hàng rào kỹ thuật về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm chặt chẽ hơn đối với nông sản NK, trong đó có mặt hàng hồ tiêu, nhiều quốc gia đã yêu cầu không có côn trùng còn sống, kể cả các loại côn trùng thông thường rất phổ biến trên nông sản nước ta.

Chính vì vậy, để bảo vệ uy tín hàng Việt Nam XK, bào vệ lợi ích quốc gia và lợi ích của DN, tránh việc các quốc gia ngừng NK hồ tiêu của Việt Nam nên bắt buộc việc kiểm dịch thực vật đối với hồ tiêu XK sang các nước đó phải chặt chẽ, đáp ứng các quy định của nước NK. Trường hợp phát hiện lô hàng nhiễm côn trùng còn sống phải xử lý khử trùng triệt để lô hàng trước khi XK. Với những trường hợp như vậy, thời gian để kiểm tra và xử lý lô hàng cần nhiều thời gian hơn so với bình thường, nhưng yêu cầu là cần thiết.
Trần Khôi (Hà Nội):
Đề nghị Cục GSQL cho biết chi tiết bộ hồ sơ làm thủ tục hải quan cho các mặt hàng trước đây thuộc danh mục KTCL theo Thông tư 818 nay đã bãi bỏ thì gồm những hồ sơ nào?

Ông Ngô Minh Hải, Phó cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan:

Ngày 17/8/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3741/QĐ-BYT về việc bãi bỏ Quyết định 818/QĐ-BYT ngày 5/3/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục hàng hóa NK phải kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm theo mã số HS. Hiện tại, đối với danh mục hàng hóa NK phải kiểm tra an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế thực hiện theo quy định tại Thông tư 40/2016/TT-BYT ngày 4/11/2016.

Trường hợp DN NK hàng hóa thuộc danh mục phải kiểm tra an toàn thực phẩm nêu tại Thông tư 40/2016/TT-BYT của Bộ Y tế, Quyết định 4069/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quyết định 3648/QĐ-BCT của Bộ Công Thương thì ngoài hồ sơ hải quan theo quy định, DN phải nộp/xuất trình Giấy thông báo đạt/miễn kiểm tra an toàn thực phẩm để hoàn tất việc thông quan hàng hóa.

Tuy nhiên, nếu hàng hóa NK thuộc diện phải có giấy phép, kiểm tra chuyên ngành khác thì vẫn phải đáp ứng đồng thời yêu cầu này khi làm thủ tục thông quan.

Lê Tuấn Anh (Đà Nẵng):
Chúng tôi là một doanh nghiệp ở miền Trung có thực hiện nhập khẩu mặt hàng phải kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu. Nhưng do tổ chức kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu ở khu vực còn ít và chúng tôi cũng không hiểu kiểm tra ở đâu. Xin Bộ Công Thương hướng dẫn chúng tôi quy trình thủ tục. Cơ quan Hải quan có kiến nghị sửa đổi quy định tra hiệu suất năng lượng tối thiểu được thực hiện sau khi thông quan. Bộ Công Thương có thực hiện như vậy không để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp?

Bà Phạm Thu Giang, Phó vụ trưởng Vụ công nghệ- Bộ Công Thương:

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 36/2016/TT-BCT (sau đây gọi tắt là Thông tư 36) quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuôc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, Thông tư này thay thế Thông tư 07/2012/TT-BCT ngày 4/4/2012. Việc kiểm tra hiệu suất năng lượng được hướng dẫn tại Chương II thử nghiệm và dán nhãn năng lượng.

Tại Điều 4 Thông tư này có quy định, tổ chức thử nghiệm dán nhãn năng lượng bao gồm: Tổ chức thử nghiệm trong nước (tổ chức thử nghiệm độc lập hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất), tổ chức thử nghiệm nước ngoài (tổ chức thử nghiệm độc lập hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất).

Trong đó, đối với tổ chức thử nghiệm nước ngoài phải là tổ chức được công nhận theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 bởi các tổ chức công nhận đã ký kết thỏa ước thừa nhận lẫn nhau (ILAC hoặc APLAC).

Do vậy, đối với doanh nghiệp của bạn ở miền Trung có thể thực hiện bằng cách gửi sản phẩm thử nghiệm đến tổ chức thử nghiệm trong nước hoặc đánh giá bởi tổ chức thử nghiệm của nước xuất khẩu, tổ chức thử nghiệm này phải đảm bảo quy định tại Khoản 2, Điều 4 của Thông tư 36.

Quy trình thủ tục kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu doanh nghiệp có thể tham khảo trên trang thông tin điện tử www.tietkiemnangluong.com.vn hoặc liên hệ trực tiếp Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Duc Nguyen (Hà Nội):
1. Các kết quả phân tích phân loại được gửi cho các đơn vị Hải quan yêu cầu phân tích phân loại. Tuy nhiên, người khai hải quan cũng cần có bản kết quả này để biết, sử dụng kết quả phân tích phân loại cho các lô hàng sau, để đối chiếu kết quả phân tích với các đơn vị phân tích độc lập khác như Quatest, FCC… Tại sao kết quả phân tích, phân loại cho lô hàng của doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp không được nhận kết quả phân tích phân loại?
2. Các lô hàng thép trong container, không thể cắt mẫu tại cảng do an toàn về cháy nổ, để lấy mẫu đi phân tích phân loại thì cơ quan Hải quan có thể tạo điều kiện cho doanh nghiệp mang hàng về bảo quản, cắt mẫu tại kho không? Có quy định nào hướng dẫn về vấn đề này hay không?
Ông Đỗ Văn Quang, Cục trưởng Cục Kiểm định Hải quan:

Việc yêu cầu phân tích phân loại là do cơ quan Hải quan gửi đến Cục Kiểm định Hải quan, do vậy kết quả phân tích phân loại chỉ được lưu hành trong ngành Hải quan. Khi có kết quả, cơ quan Hải quan sẽ thông báo trả lời cho đơn vị yêu cầu và công bố trên website hải quan.
Doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin, kết quả trên website Hải quan.
Về các lô hàng sắt thép trong container, theo quy định tại Điều 32, Thông tư 38/2015/TT-BTC cho phép DN được mang về bảo quản tại kho để lấy mẫu, thực hiện kiểm tra chất lượng, kết quả chất lượng là cơ sở để thông quan hàng hoá.
Hiện tại Cục Kiểm định Hải quan sẽ đầu tư trang thiết bị phân tích mặt hàng sắt thép tại các Chi cục Kiểm định hải quan và hỗ trợ việc phân tích theo yêu cầu của DN. Mặc dù vậy, do phạm vi địa bàn cửa khẩu tương đối xa nhau nên ưu tiên triển khai tại một số cửa khẩu lưu lượng lớn có mặt hàng sắt thép NK. Dự kiến, cuối năm 2017, đơn vị sẽ tiến hành thí điểm hoạt động phòng thí nghiệm di động (Mobillab) tại Hải Phòng.
Nông Việt Dũng (Lạng Sơn):
Hiện nay lô hàng trái cây NK nào chúng tôi cũng phải lấy mẫu kiểm dịch thực vật, xin hỏi Cục Kiểm dịch có thực hiện lấy mẫu theo tỷ lệ được không?
Ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật- Bộ NN&PTNT: 

Việc lấy mẫu trái cây XNK được thực hiện theo QCVN01-141:2013 ngày 14/6/2013, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp lấy mẫu kiểm dịch thực vật. Theo quy định, đối với lô hàng trái cây:
Nhỏ hơn 1 tấn: lấy 5 mẫu ban đầu.
Từ lớn hơn 1 tấn đến 5 tấn: lấy 9 mẫu ban đầu.
Từ lớn hơn 5 đến 10 tấn: lấy 14 mẫu ban đầu.
Khối lượng mẫu ban đầu là 3kg/mẫu. Đối với loại trái cây có trọng lượng lớn hơn 1 kg thì lấy 1 trái/mẫu.
Mẫu ban đầu được chia thành mẫu trung bình.
Mẫu trung bình được chia 3 thành mẫu lưu, mẫu phân tích.
lê Văn Thịnh (Bà Rịa Vũng Tàu):
Tôi đang phụ trách công tác XNK cho một Công ty tại TP. Vũng Tàu, xin phép được thông qua quý báo để gửi đến Đại diện Cục GSQL, đại diện Bộ Công Thương câu hỏi sau: Căn cứ theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN tại điều 1, khoản 1, điểm b, theo đó các sản phẩm thép sau đây không thuộc phạm vi điều chỉnh của TT này: “Sản phẩm thép sản xuất trong nước, nhập khẩu để sử dụng trong các dự án, công trính quan trọng quốc gia; dự án, công trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt”. Công ty chúng tôi sắp tới thực hiện dự án đã có Quyết định phê duyệt của Thủ tướng, như vậy nhập khẩu sắt thép sẽ không thuộc phạm vi điều chỉnh của TT. Tuy nhiên chung tôi chưa rõ sẽ phải xuất trình những loại giấy tờ gì kèm theo bộ hồ sơ hải quan để không phải làm thủ tục kiểm tra chất lượng sắt thép, theo tôi hiểu thì chỉ cần xuất trình Quyết định của Thủ tướng (bản sao y) cho Chi cục HQ nơi đăng ký tờ khai là đủ điều kiện được miễn kiểm tra. Rất mong nhận được phản hồi từ quý báo, trân trọng cảm ơn và kính chào.
Bà Phạm Thu Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ, Bộ Công Thương:

Căn cứ theo Thông tư 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN, Điểm b, Khoản 1, Điều 1, các sản phẩm thép sau đây không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư liên tịch này (sản phẩm thép sản xuất trong nước, nhập khẩu để sử dụng trong các dự án, công trình quan trọng quốc gia; dự án, công trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt). Để nhập khẩu các sản phẩm theo quy định này, doanh nghiệp cần có công văn gửi đến Bộ Công Thương kèm theo các hồ sơ phê duyệt (chi tiết đến các sản phẩm thép phục vụ các dự án này) để Bộ Công Thương kiểm tra xác nhận và gửi thông báo đến cơ quan Hải quan. Thủ tục này giúp xác nhận chính xác các sản phẩm phục vụ cho dự án được phê duyệt.
Trần Thị Thảo Nguyên (Hà Nội):
Chúng tôi quan tâm đến phân tích phân loại hàng hóa XNK. Đề nghị lãnh đạo Cục Kiểm định Hải quan cho biết dự thảo Nghị định 08/2015/NĐ-CP và dự thảo Thông tư 38/2015/TT-BTC sẽ quy định, hướng dẫn như thế nào đối với hoạt động kiểm định, kiểm tra chuyên ngành hàng hóa XNK của cơ quan Hải quan?
Ông Đỗ Văn Quang, Cục trưởng Cục Kiểm định Hải quan:

Dự thảo sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP và dự thảo Thông tư 38/2015/TT-BTC sẽ đưa các khái niệm và nội dung có liên quan đến công tác KTCN như sau:

- Giải thích từ ngữ: “kiểm tra chuyên ngành- KTCN” là việc cơ quan KTCN căn cứ các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng hàng hoá do các cơ quan quản lý nhà nước ban hành hoặc tiêu chuẩn quốc tế để kiểm tra, xác định hàng hoá đủ điều kiện XK, NK theo quy định của pháp luật liên quan.

- Về việc kiểm tra thực tế hàng hoá: Trường hợp bằng các máy móc, thiết bị hiện có tại chi cục hải quan, địa điểm kiểm tra hải quan, công chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hoá không đủ cơ sở để xác định tính chính xác đối với nội dung khai của người khai hải quan về tên hàng, mã số, chủng loại, chất lượng hàng hoá thì cơ quan kiểm định hải quan sẽ tham gia hỗ trợ việc kiểm tra thực tế hàng hoá đó.

- Cơ quan kiểm định hải quan sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan và cơ quan KTCN trong việc lấy mẫu tại cửa khẩu dựa trên nguyên tắc quản lý rủi ro, có đại diện của người khai hải quan, mẫu được niêm phong hải quan và kèm theo biên bản chứng nhận việc lấy mẫu phục vụ KTCN.
Nguyễn Thị Linh (Hà Nội):
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 65/2017/TT-BTC công bố Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, điều này đồng nghĩa với việc các bộ, ngành cần sớm rà soát, chuẩn hóa và công bố đầy đủ các Danh mục hàng hóa quản lý, kiểm tra chuyên ngành kèm theo mã HS phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam năm 2017, áp dụng từ ngày 1/1/2018. Đến thời điểm này, Bộ Công Thương đã rà soát như thế nào và dự kiến bao giờ sẽ công bố?

Bà Phạm Thu Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ- Bộ Công Thương:

Bộ Tài chính mới tổ chức hướng dẫn về Thông tư 65/2017/TT-BTC vào ngày 21/8/2017.

Tại buổi hướng dẫn này đã trao đổi các thông tin về các dòng thuế AHTN được cập nhật (hơn 2.000 dòng thuế).

Sau buổi họp trên, Bộ Công Thương đã thông báo cho các đơn vị trực thuộc Bộ về thông tin này và đã bắt đầu rà soát các văn bản có liên quan và cố gắng cập nhật các văn bản nhằm thực hiện đúng theo yêu cầu từ 1/1/2018.
Lý Văn Tùng (Bắc Ninh):
Chúng tôi đã hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu gỗ, hiện nay khi làm thủ tục cơ quan Kiểm dịch yêu cầu DN nộp giấy chứng nhận kiểm dịch của nước XK để làm căn cứ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện NK. Nhưng trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của giấy chứng nhận ở nước XK cơ quan Kiểm dịch sẽ tiến hành xác minh và thời gian xác minh hiện nay rất lâu, ảnh hưởng đến hoạt động của chúng tôi. Cơ quan Kiểm dịch có thể rút ngắn được thời gian này hay có phương án nào để giúp DN nhập khẩu gỗ thực hiện nhanh chóng thủ tục?
Ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật- Bộ NN&PTNT: 

Trong thời gian gần đây, đối với gỗ NK từ Campuchia theo thông báo của cơ quan Bảo vệ thực vật quốc gia Campuchia thì hầu hết các giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật mà các DN XK khi đăng ký làm thủ tục kiểm dịch thực vật NK từ tháng 4/2017 trở lại đây đều không hợp lệ. Nhiều trường hợp các DN NK gỗ biết rõ giấy chứng nhận là không hợp lệ và cơ quan Bảo vệ thực vật của Campuchia không cấp nhưng vẫn cố tình vi phạm.

Đối với một số quốc gia ở châu Phi, do chưa thông báo mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của quốc gia lên website IPPC (Công ước quốc tế về bảo vệ thực vật), do đó Cục Bảo vệ thực vật phải làm thủ tục để xác nhận mẫu giấy chứng nhận là đúng do quốc gia đó cấp hay không.

Để có thể rút ngắn được thời gian xác minh giấy chứng nhận này, hiện nay Cục Bảo vệ thực vật đang liên hệ với Tổ chức bảo vệ thực vật của một số quốc gia XK gỗ ở châu Phi để công bố mẫu giấy chứng nhận kiểm định thực vật lên website IPPC. Trên cơ sở mẫu được đăng trên website nêu trên, Cục Bảo vệ thực vật sẽ nhanh chóng xác minh được mẫu chúng thư đó.
Trần Ngọc Vinh (Hà Nội):
Chúng tôi muốn nhập thiết bị điều trị sắc tố da phục vụ hoạt động của spa, đề nghị cho biết DN phải xin giấy phép như thế nào?

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế- Bộ Y tế:

Đối với thiết bị điều trị sắc tố da như bạn hỏi, ngày 15/5/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế trong đó có quy định về định nghĩa và phân loại trang thiết bị y tế để có cơ sở quản lý theo quy định.

Tổng Biên tập Vũ Thị Ánh Hồng trao đổi câu hỏi với ông Ngô Minh Hải.

Trong trường hợp bạn hỏi, để có câu trả lời chính xác đề nghị bạn cần liên hệ với đơn vị đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế để được phân loại chính xác mặt hàng này (căn cứ trên giấy chứng nhận mặt hàng tự do CFS và chứng chỉ quản lý chất lượng ISO, mục đích sử dụng....). Danh sách các đơn vị đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế bạn có thể tham khảo tại Cổng thông tin điện tử http://dmec.moh.gov.vn

Cơ sở phân loại sẽ có trách nhiệm căn cứ hồ sơ sản phẩm xác định sản phẩm bạn nêu là trang thiết bị y tế hay không và hướng dẫn việc nhập khẩu. Tuy nhiên, dù được xác định là trang thiết bị y tế hay không, sản phẩm của bạn vẫn phải đảm bảo đầy đủ giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ, nhập khẩu, chịu thuế xuất theo quy định và đơn vị nhập khẩu phải chịu trách nhiệm về chất lượng, nguồn gốc, thiết bị và hoạt động kinh doanh của mình theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Quý Lâm (Hà Nội):
- Hiện tại mỗi Bộ đưa ra 1 Danh mục hàng phải kiểm tra chuyên ngành do Bộ mình quản lý. Tại sao chúng ta không đưa ra 1 danh mục thống nhất theo HS Code những mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK cho tất cả các Bộ? Dựa vào đó doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt và thực hiện đúng các quy định về kiểm tra chuyên ngành.

- Khi nào chúng ta sẽ áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK?.

Ông Ngô Minh Hải, Phó cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan:

Các bộ quản lý chuyên ngành theo các chức năng nhiệm vụ khác nhau có xây dựng các danh mục hàng hóa quản lý khác nhau. Chẳng hạn Điều 34 Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2007 thì quy định hàng hóa NK nhóm 2 (hàng hóa có khả năng gây mất an toàn)thuộc đối tượng kiểm tra chất lượng khi NK.

Theo Nghị định 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa thì hiện nay hầu hết các bộ, ngành đã ban hành danh mục hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của bộ mình (phạm vi lĩnh vực quản lý rất rộng nên số mặt hàng phải kiểm tra nhiều).

Có những danh mục hàng hóa phải quản lý chuyên biệt do chính các bộ quản lý chuyên ngành ban hành để quản lý khi XNK như: Danh mục kiểm dịch động vật; Danh mục kiểm dịch thực vật của Bộ Nông nghiệp; Danh mục các mặt hàng phế liệu thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; danh mục trang thiết bị y tế; Danh mục dược thuộc Bộ Y tế...

Thời gian qua, theo Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Hải quan thì trên cơ sở phạm vi danh mục chuyên ngành do các bộ ban hành, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn thuộc các bộ quản lý chuyên ngành thực hiện việc rà soát áp mã số HS (phù hợp với danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam hiện hành) cho các danh mục này.

Nhiều bộ, ngành đã kịp thời ban hành danh mục hàng hóa XK, NK thuộc diện quản lý chuyên ngành kèm mã số HS, tuy nhiên vẫn còn một số danh mục đã được rà soát nhưng vẫn chưa được bộ, ngành chính thức ban hành.

Về vấn đề áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý chuyên ngành, tại Quyết định 2026/QĐ-TTg và các Nghị quyết 19/NQ-CP Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ áp dụng phương pháp quản lý rủi ro trong quản lý chuyên ngành. Tuy nhiên nhiều bộ ngành chưa quyết liệt chỉ đạo và triển khai nội dung này của Chính phủ.

Phạm Thế Duẩn (Hà Nội):
Theo khoản 3 điều 9 Thông tư 42/2013/TT/BCT thì "Tổ chức, cá nhân khi xuất khẩu tiền chất từ nội địa vào Khu chế xuất không phải xin Giấy phép của Bộ Công Thương". Vậy việc doanh nghiệp nội địa xuất khẩu tiền chất vào doanh nghiệp chế xuất (nằm trong khu công nghiệp - không nằm trong khu chế xuất )có phải xin giấy phép đầu xuất không? Nếu không phải xin thì hải quan thực hiện theo văn bản nào?

Bà Phạm Thu Giang, Phó Vụ trưởng Vụ công nghệ- Bộ Công Thương:

Đối với hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế sửa đổi bổ sung các Nghị định 29/2008/NĐ-CP và Nghị định 164/2013/NĐ-CP, tại Khoản 4, Điều 1, Nghị định 114, thủ tục hải quan, kiểm soát và giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất thực hiện theo quy định của pháp luật về Hải quan.

Ban Biên tập Báo Hải quan điều phối câu hỏi bạn đọc gửi đến các vị khách mời.


Tại Khoản 3, Điều 9 về xuất khẩu, nhập khẩu về tiền chất quy định tại Thông tư 42/2013/TT-BCT chỉ loại trừ trường hợp: Xuất khẩu tiền chất từ doanh nghiệp nội địa vào khu chế xuất không phải xin phép Bộ Công Thương. Tất cả các trường hợp khác đều phải xin giấy phép. Điều này còn được quy định tại Khoản 5, Điều 1, Nghị định 114: “Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, không phải khu phi thuế quan, là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu trừ các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này và các trường hợp không làm thủ tục hải quan do Bộ Tài chính quy định”.

Do vậy, doanh nghiệp vẫn phải xin giấy phép Bộ Công Thương.

NGOC TAN (Hà Nội):
Hiện trên trang web TCHQ có chức năng tra cứu biểu thuế dựa trên mã HS hoặc tên hàng hóa, vậy đến khi nào, doanh nghiệp có thể tra cứu hàng hóa bị kiểm tra chuyên ngành cũng dựa trên mã HS hoặc tên hàng hóa? Tôi đề nghị TCHQ sớm bổ sung chức năng này để hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, có thể tạo riêng chức năng tra cứu hàng hóa bị kiểm tra chuyên ngành hoặc lồng ghép nội dung này vào trong chức năng tra cứu biểu thuế luôn. Thí dụ, khi tra mã HS cho mô tô phân khối lớn thì ngoài thông tin biểu thuế, hệ thống còn thông tin thêm về các điều kiện nhập khẩu mặt hàng này như là phải đăng ký xin cấp phép NK tự động tại Bộ Công Thương, phải đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật tại Cục Đăng kiểm và có sẳn đường dẫn đến 2 cơ quan này để doanh nghiệp có thể tra cứu tiếp các thủ tục hành chính để thực hiện. Trân trọng!

Ông Ngô Minh Hải, Phó cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan:

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang rà soát hoàn thiện các quy định về quản lý và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK, xác định rõ những mặt hàng nằm trong danh mục quản lý theo từng thủ tục hành chính.

Kết quả này sẽ sớm hoàn thiện và công bố công khai trên các trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan nhằm minh bạch hóa các thủ tục hành chính, chính sách quản lý, mặt hàng kiểm tra chuyên ngành để hỗ trợ cho DN trong việc tra cứu và thực hiện các quy định pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động XNK hàng hóa.

Nguyễn Văn Hùng (TPHCM):
DN tôi thường xuyên XK mặt hàng thép. Đã có kết quả phân loại từ Chi cục kiểm định HQ. Tuy nhiên, đối với từng lô hàng, cũng NK cùng mặt hàng đó, HQ yêu cầu lấy mẫu PTPL theo từng lô hàng (từng TK). Xin hỏi Cục kiểm định HQ lấy mẫu như vậy có đúng không?
Ông Đỗ Văn Quang, Cục trưởng Cục Kiểm định Hải quan:

Hiện nay, nhằm tăng cường kiểm tra chặt chẽ đối với một số nhóm mặt hàng sắt thép NK liên quan đến việc áp dụng thuế tự vệ, chống bán phá giá thì việc lấy mẫu yêu cầu phân tích phân loại được thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ.

Do vậy, cơ quan Hải quan phải thực thi lấy mẫu phân tích theo quy định.
Nguyễn Văn Đức (Hà Nội):
Trong thời gian vừa qua, Thủ tướng ký Quyết định số: 37/2017/QĐ-TTg VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2006/QĐ-TTG NGÀY 7 THÁNG 3 NĂM 2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA PHẢI KIỂM TRA VỀ CHẤT LƯỢNG. Như vậy kể từ ngày 5/10/2017 có còn kiểm tra chất lượng các mặt hàng nhập khẩu hay không?

Ông Ngô Minh Hải, Phó cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan:

Kể từ ngày 5/10/2017, việc kiểm tra chất lượng được thực hiện theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản hướng dẫn (không thực hiện theo Quyết định 50/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Cụ thể, hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhóm 2 do các bộ, ngành công bố và quy định phải kiểm tra chất lượng trước khi thông quan thì DN phải thực hiện việc kiểm tra chất lượng để được thông quan hàng hóa.

Vũ Anh Tuấn (Hải Phòng):
Thời gian tới, Cục Bảo vệ thực vật có giải pháp gì để đơn giản hóa thủ tục, thực hiện nhanh công tác kiểm dịch thực vật hàng hóa XNK giúp DN thuận tiện trong hoạt động kinh doanh, thưa ông?
Ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật- Bộ NN&PTNT: 

Để nâng cao hiệu quả công tác kiểm dịch thực vật, trong thời gian tới sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp sau:

- Tăng cường áp dụng các phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại như áp dụng rộng rãi hệ thống kính hiển vi kết nối mạng internet để giám định từ xa nhằm rút ngắn thời gian giám định các mẫu sâu bệnh hại mới.

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, dịch vụ công trực tuyến 3,4; hợp tác với quốc gia cũng như các tổ chức quốc tế để tiến tới thực hiện E- Phyto nhằm nhanh chóng gửi và nhận giấy chứng nhận điện tử giữa nước XK và NK.

- Tăng cưởng tổ chức đào tạo, tập huấn để không ngừng nâng cao trình độ cho đội ngũ kiểm dịch viên.

- Tổ chức, tuyên truyền, tập huấn cho các DN XNK để các DN nắm vững quy định của Việt Nam cũng như các quốc gia khác. Qua đó các DN biết quản lý, chuẩn bị hồ sơ và nguồn hàng  XK đáp ứng quy định ngày càng khắt khe của các nước NK.
Phan Anh Tùng (Hà Nội):
Bộ Công Thương dự kiến bãi bỏ các thủ tục hành chính tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN, vậy những thủ tục này bao giờ mới được bãi bỏ?

Bà Phạm Thu Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ- Bộ Công Thương:

Trong Quyết định 4648/QĐ-BCT, Bộ Công Thương sẽ bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực kiểm tra chất lượng thép tại Thông tư 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN, đồng thời giao Vụ Khoa học và Công nghệ xây dựng Thông tư bãi bỏ các thủ tục hành chính tại Thông tư 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN.

Ngày 16/6/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 07/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2012/TT-BKHCN  ngày 12/12/2012 quy định việc kiểm tra nhà nước và chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, hiệu lực từ ngày 1/10/2017. Theo đó, các sản phẩm thép nhập khẩu (trừ thép làm cốt bê tông) thực hiện tại Khoản 1, Điều 5 Thông tư 07/2017/TT-BKHCN.

Do đó, để thống nhất việc quản lý chất lượng thép trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ về các nội dung liên quan đến các quy định tại Thông tư 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN. Sau khi có kết quả làm việc, Bộ Công Thương sẽ thông tin rộng rãi để các doanh nghiệp biết, thực hiện.

Ngô Phú (Hải Phòng):
Việc tìm hiểu, tìm kiếm các thông tin chính sách nói chung, kiểm tra chuyên ngành nói riêng đối với hàng hóa XNK tại Việt Nam còn quá phức tạp, thiếu công khai,... Để tạo điều kiện cho các DN, tôi kiến nghị các Bộ chủ quản, cơ quan Hải quan cùng các Cơ quan hữu quan... nên tiến hành xây dựng ngay một Bộ CSDL về các văn bản, thủ tục chính sách, hồ sơ, trình tự... XNK các mặt hàng với tiêu chí tập trung, công khai, cập nhập trên Internet. Liệu việc này có khả thi?

Ông Ngô Minh Hải, Phó cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan:

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang rà soát hoàn thiện các quy định về quản lý và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK, xác định rõ những mặt hàng nằm trong danh mục quản lý theo từng thủ tục hành chính.

Kết quả này sẽ sớm hoàn thiện và công bố công khai trên các trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan nhằm minh bạch hóa các thủ tục hành chính, chính sách quản lý, mặt hàng kiểm tra chuyên ngành để hỗ trợ cho DN trong việc tra cứu và thực hiện các quy định pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động XNK hàng hóa.

Trương Thanh (Hà Nội):
Mình đến từ Công ty TNHH TM và SX CN Nguyễn Tính có câu hỏi về kiểm tra chuyên ngành thép nhập khẩu.

Ngày 31/12/2015, BCT và BKHCN ban hành TTLT58-2015-BCT-BKHCN quy định về chất lượng thép sản xuất trong nước và nhập khẩu. Thông tư này quy định doanh nghiệp phải đăng ký giám định tại tổ chức đánh giá sự phù hợp thép (VD: Trung tâm 3, Vinacontrol, FCC...) sau đó đăng ký kiểm tra nhà nước tại chi cục đo lường chất lượng.

Thời gian đánh giá sự phù hợp tại các tổ chức giám định ít nhất là 3 ngày làm việc và thời gian kiểm tra nhà nước theo quy định tại chi cục đo lường chất lượng khi có kết quả đánh giá phù hợp là 3 ngày làm việc. Như vậy tổng thời gian để ra thông báo kết quả đạt chất lượng nhập khẩu ít nhất là 6 ngày làm việc, chưa kể những mặt hàng thép nhiều tiêu chi phải kiểm tra thì thời gian càng kéo dài.

Mặt khác, doanh nghiệp được Hải quan cho mang hàng về bảo quản, nhưng chưa được bán hoặc đưa vào sản xuất vì còn phải đợi kết quả giám định, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và sản xuất của doanh nghiệp. Doanh nghiệp muốn hỏi: Có cần thiết phải kiểm tra nhà nước tại chi cục đo lường chất lượng hay không? Khi những tổ chức giám định như Trung Tâm 3, Vinacontrol, FCC,.. là những tổ chức đều được Bộ Công Thương chỉ định thử nghiệm có chức năng ra kết quả thép đạt yêu cầu nhập khẩu.

Xin chân thành cảm ơn!

Bà Phạm Thu Giang, Phó Vụ trưởng Vụ công nghệ- Bộ Công Thương:

Các tổ chức đánh giá sự phù hợp (chứng nhận, giám định, thử nghiệm) là các tổ chức hoạt động kinh doanh có điều kiện và hoạt động theo quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP. Để được tham gia đánh giá, các tổ chức này sẽ được Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định.

Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành hai Thông tư liên quan đến hoạt động này là Thông tư 02/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Thông tư 07/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo đó, các sản phẩm thép nhập khẩu (trừ thép làm cốt bê tông) thực hiện tại Khoản 1, Điều 5 Thông tư 07/2017/TT-BKHCN.

Do đó, để thống nhất việc quản lý chất lượng thép trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ về các nội dung liên quan đến các quy định tại Thông tư 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN. Trong quá trình làm việc chúng tôi sẽ quan tâm đến đề xuất của doanh nghiệp. Sau khi có kết quả làm việc, Bộ Công Thương sẽ thông tin rộng rãi để các doanh nghiệp biết, thực hiện.

Trần Tuấn Dương (Hải phòng):
Đề nghị lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật cho biết tiêu chuẩn cụ thể và biểu mẫu liên quan đến giấy KDTV để thực hiện thống nhất, tránh tình trạng nghi ngờ tràn lan khiến nhiều lô gỗ NK phải tiến hành xác minh.
Ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật- Bộ NN&PTNT: 

Mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do các nước XK thiết kế trên cơ sở mẫu theo Công ước quốc tế về Bảo vệ thực vật (IPPC). Hiện nay, các mẫu giấy chứng nhận của các nước luôn được cập nhật, bổ sung và công bố công khai trên trang Web của Cục Bảo vệ thực vật để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết tại địa chỉ: http://ppd.gov.vn.

Hiện nay Cục Bảo vệ thực vật cũng đang liên hệ với một số quốc gia tại châu Phi để yêu cầu cung cấp mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật lên trang Web của Công ước quốc tế về Bảo vệ thực vật (IPPC). Mặt khác, Cục Bảo vệ thực vật đề nghị các DN NK gỗ chủ động yêu cầu cơ quan kiểm dịch thực vật của nước XK đăng mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật lên Website của Công ước quốc tế về Bảo vệ thực vật (IPPC) và gửi trực tiếp cho Cục Bảo vệ thực vật.

Trong thời gian tới đây, Cục Bảo vệ thực vật sẽ làm việc với cơ quan kiểm dịch thực vật của các quốc gia XK để công nhận giấy chứng nhận điện tử E- Phyto của các nước. Do đó, tránh được tình trạng giấy chứng nhận kiểm định thực vật giả.
Hài Phạm Hana (Thái Nguyên):
Về việc xin giấy phép nhập khẩu tiền chất và khai báo hóa chất: Công ty chúng tôi nhập khẩu cùng 1 mặt hàng hóa chất với thành phần giống nhau nhập nhiều lần trong 1 năm, nhưng mỗi lần nhập đều phải xin giấy phép nhập khẩu tiền chất và khai báo hóa chất lặp đi lặp lại cho mỗi lô hàng. Điều này gây mất thời gian và tốn kém chi phí cho doanh nghiệp. Xin hỏi có cách nào rút bớt thủ tục này đối với những lô hàng nhập khẩu nhiều lần lặp đi lặp lại cùng 1 mặt hàng để doanh nghiệp có thể tiết kiệm thời gian cũng như chi phí được không ạ?

Bà Phạm Thu Giang, Phó Vụ trưởng Vụ công nghệ- Bộ Công Thương:

Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 4846/QĐ-BCT ngày 9/12/2016 phê duyệt phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính:  Bãi bỏ 1 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hóa chất: xác nhận khai báo hóa chất sản xuất”. Thực hiện khai báo hóa chất nhập khẩu dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thực hiện qua hệ thống hải quan một cửa quốc gia.

Hiện nay, Bộ Công Thương đang trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định thay thế Nghị định 108/2008/NĐ-CP và Nghị định 26/2011/NĐ-CP. Theo dự thảo, vấn đề khai báo hóa chất được đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp; thủ tục khai báo hóa chất sản xuất được điều chỉnh tích hợp thông qua chế độ báo cáo hàng năm; thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu được thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia và chỉ áp dụng đối với hóa chất nguy hiểm; quy định các trường hợp miễn trừ khai báo.

Khi các nội dung trên đưa vào thực tế, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được thời gian.

Hà Thu (Lâm Đồng):
Công ty chúng tôi nhập khẩu hàng tuần các loại hoa tươi từ những nhà cung cấp thường xuyên. Hàng dùng để trang trí, không nhân giống. Vậy có thể miễn giảm việc kiểm tra thực tế hàng hóa để rút ngắn thời gian thông quan được không?
Ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật- Bộ NN&PTNT: 

Theo quy định tại Điều 29 của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật và Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật thì hoa tươi là vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải được kiểm tra, kiểm dịch thực vật khi NK vào Việt Nam.

Trong một số trường hợp đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ quy định việc miễn trừ kiểm dịch thực vật. Tuy nhiên, hoa tươi do Công ty NK hàng tuần không thuộc diện được miễn trừ kiểm dịch.
Trần lan Anh (TP.HCM):

Đề nghị ông Nguyễn Minh Tuấn (Bộ Y tế) cho biết, danh mục phải xin cấp phép nhập khẩu trước khi nhập khẩu về Việt Nam phải thực hiện thủ tục xin giấy phép nhập khẩu thuộc Vụ Trang Thiết Bị và Công Trình Y Tế. Hồ sơ và thủ tục xin cấp phép như thế nào?

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế- Bộ Y tế:

Hiện nay việc nhập khẩu trang thiết bị y tế được thực hiện theo quy định tại Thông tư 30/2015/TT-BYT trong đó quy định rất rõ 49 nhóm mặt hàng khi nhập khẩu về Việt Nam phải có giấy phép nhập khẩu do Vụ Trang thiết bị y tế là đơn vị đầu mối cấp phép.

Ngày 15/6/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 36/2016/NĐ-TTg về quản lý trang thiết bị y tế trong đó có các điều quy định cụ thể để đảm bảo chất lượng trang thiết bị y tế, trong đó đã quy định chuyển đổi từ hình thức cấp phép nhập khẩu theo chuyến sang hình thức phân loại trang thiết bị y tế và đăng ký lưu hành sản phẩm phù hợp với thông lệ quốc tế và hội nhập trong khu vực ASEAN. Theo đó từ 1/1/2018 trang thiết bị y tế lưu hành trên thị trường Việt Nam, không phân biệt là nhập khẩu hay sản xuất trong nước phải được phân loại (loại A, B, C, D) và đăng ký lưu hành sản phẩm theo quy định tại Nghị định.

Doanh nghiệp khi được cấp phép đăng ký lưu hành sản phẩm, có giá trị trong vòng 5 năm, trong thời gian đó, DN được quyền xuất nhập khẩu không cần cấp giấy phép và không hạn chế số lần và số lượng.

Đây là một phương thức thay đổi, tạo điều kiện thuận lợi trong sản xuất kinh doanh cho DN, đồng thời quản lý chặt chẽ, tăng cam kết và trách nhiệm của DN trong hoạt động của mình.

Giấy phép nhập khẩu theo Thông tư 30/TT-BYT vẫn sẽ có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2017. Để được tiếp tục nhập khẩu trang thiết bị y tế đề nghị DN nghiên cứu kỹ các quy định (phân loại quy trình thủ tục đăng ký, kinh doanh trang thiết bị y tế, trách nhiệm và nghĩa vụ của người sở hữu số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế... ) trong Nghị định 36/NĐ-CP của Chính phủ để thực hiện cho đúng.

Trong trường hợp vẫn còn vướng mắc, đề nghị DN có văn bản gửi trực tiếp Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế để được hướng dẫn giải đáp cụ thể.

Nguyễn Thị Hằng (Hà Nội):
Cuối năm 2016, Bộ Công Thương đã công bố hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ năm 2017. Kế hoạch này đã được thực hiện ra sao?

Bà Phạm Thu Giang, Phó Vụ trưởng Vụ công nghệ- Bộ Công Thương:

Bộ Công Thương đã banh hành Quyết định 4648/QĐ-BCT để đơn giản thủ tục hành chính. Liên quan đến kiểm tra chuyên ngành, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 36/2016/TT-BCT quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Với thông tư này, cho phép việc thử nghiệm dán nhãn năng lượng được thực hiện bởi các Tổ chức thử nghiệm độc lập hoặc các phòng thử nghiệm của nhà sản xuất trong nước và nước ngoài, không giới hạn về việc phải thử nghiệm dán nhãn năng lượng tại các tổ chức thử nghiệm độc lập.

Theo đó, áp dụng hình thức để doanh nghiệp tự công bố mức hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng trên phương tiện thiết bị sản xuất, nhập khẩu và doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm công bố và dán nhãn.

Cho phép doanh nghiệp sử dụng kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng một lần đối với mỗi model sản phẩm, áp dụng cho tất cả các sản phẩm hàng hóa sản xuất trong nước cũng như các lô hàng nhập khẩu có cùng model, cùng nhà sản xuất, xuất xứ và cung đặc tính kỹ thuật (không giới hạn thời gian hiệu lực phiếu thử nghiệm).

Đối với Thông tư 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN, ngày 16/6/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 07/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2012/TT-BKHCN  ngày 12/12/2012 quy định việc kiểm tra nhà nước và chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, hiệu lực từ ngày 1/10/2017.

Theo đó, các sản phẩm thép nhập khẩu (trừ thép làm cốt bê tông) thực hiện tại Khoản 1, Điều 5 Thông tư 07/2017/TT-BKHCN. Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ đang trong quá trình sửa đổi thông tư này theo hương thuận tiện cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.

Chia sẻ với bạn bè:
Rating:
Phản hồi (47)
Quảng cáo