Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
1807/QĐ-TTg
03/07/2018
Áp dụng
03/07/2018
295/2018/NĐ-CP
30/06/2018
Áp dụng
01/07/2018
Nghị định quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán
397/2018/NĐ-CP
30/06/2018
Áp dụng
01/07/2018
Nghị định về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ
414/CT-TTg (2018)
25/05/2018
Áp dụng
25/05/2018
Chỉ thị nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại
513/CT-TTg (2018)
24/05/2018
Áp dụng
24/05/2018
Chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
610/2018/TT-BCT
24/05/2018
Áp dụng
15/07/2018
Thông tư quy định chi tiết một số điều của nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
72888/TB-TCHQ
24/05/2018
Áp dụng
24/05/2018
Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
81552/QĐ-TCHQ
23/05/2018
Áp dụng
23/05/2018
Quyết định quy định cơ cấu tổ chức của các chi cục hải quan và đội kiểm soát hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa
91551/QĐ-TCHQ
23/05/2018
Áp dụng
23/05/2018
Quyết định quy định cơ cấu tổ chức của các chi cục hải quan, chi cục kiểm tra sau thông quan và đội kiểm soát hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Định
101550/QĐ-TCHQ
23/05/2018
Áp dụng
23/05/2018
Quyết định quy định cơ cấu tổ chức của các chi cục hải quan, chi cục kiểm tra sau thông quan và đội kiểm soát hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Long An
111548/QĐ-TCHQ
23/05/2018
Áp dụng
23/05/2018
Quyết định quy định cơ cấu tổ chức của các chi cục hải quan, chi cục kiểm tra sau thông quan và đội kiểm soát hải quan trực thuộc Cục Hải quan thành phố Cần Thơ
121544/QĐ-TCHQ
23/05/2018
Áp dụng
23/05/2018
Quyết định quy định cơ cấu tổ chức của các chi cục hải quan và đội kiểm soát hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp
13Số 27-NQ/TW
21/05/2018
Áp dụng
21/05/2018
Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
141503/QĐ-TCHQ
18/05/2018
Áp dụng
28/05/2018
Quyết định về việc ban hành QUy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
1578/2018/NĐ-CP
16/05/2018
Áp dụng
01/07/2018
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
16 78/2018/NĐ-CP
16/05/2018
Áp dụng
01/07/2018
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
1772/2018/NĐ-CP
15/05/2018
Áp dụng
01/07/2018
Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
1873/2018/NĐ-CP
15/05/2018
Áp dụng
15/05/2018
Nghị định quy định các danh mục chất Ma túy và Tiền chất
19Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20-4-2018
20/04/2018
Áp dụng
05/06/2018
Sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế XK, thuế NK và quản lý thuế đối với hàng hóa XK, NK
2059/2018/NĐ-CP
20/04/2018
Áp dụng
05/06/2018
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan