Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
1335/2016/TT-BTC
27/12/2017
Áp dụng
12/02/2017
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản
26/CT-TTg
20/02/2017
Áp dụng
20/02/2017
Về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm
3712/TB-TCHQ
09/02/2017
Áp dụng
09/02/2017
Về kết quả xác định trước mã số
408/2017/NĐ-CP
08/02/2017
Áp dụng
30/03/2017
Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí
523/NQ-CP
07/02/2017
Áp dụng
07/02/2017
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2017
6168/QĐ-TTg
07/02/2017
Áp dụng
07/02/2017
Phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành điện giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025
7188/QĐ-TCHQ
02/02/2017
Áp dụng
02/02/2017
Về việc ban hành quy chế hoạt động công vụ của Hải quan Việt Nam
898/QĐ-TCHQ
17/01/2017
Áp dụng
17/01/2017
Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng khoa học Tổng cục Hải quan
955/QĐ-TCHQ
11/01/2017
Áp dụng
11/01/2017
Ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Ngành Hải quan năm 2017
1031/QĐ-TCHQ
09/01/2017
Áp dụng
09/01/2017
Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Ngành Hải quan
115107/QĐ-BCT
29/12/2016
Áp dụng
01/01/2017
Ban hành khung giá phát điện năm 2017
12340/2016/TT-BTC
29/12/2016
Áp dụng
14/02/2017
Hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020.
13341/2016/TT-BTC
29/12/2016
Áp dụng
12/02/2017
Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan việt nam ở nước ngoài
1458/2016/QĐ-TTg
28/12/2016
Áp dụng
15/02/2017
Về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020
1542/2016/TT-BLĐTBXH
28/12/2016
Áp dụng
11/02/2017
Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
164429/QĐ-TCHQ
21/12/2016
Áp dụng
21/12/2016
Về việc ban hành kế hoạch hợp tác và hội nhập quốc tế của Hải quan Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020
174427/QĐ-TCHQ
21/12/2016
Áp dụng
21/12/2016
Về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
184426/QĐ-TCHQ
21/12/2016
Áp dụng
21/12/2016
VỀ VIỆC CÔNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN
194410/QĐ-TCHQ
21/12/2016
Áp dụng
21/12/2016
Về việc công nhân kho ngoại quan
202431/QĐ-TTg
13/12/2016
Áp dụng
13/12/2016
Quyết định ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của ngân hàng nhà nước Việt Nam