Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
19441/TCHQ-GSQL
28/07/2014
Áp dụng
28/07/2014
Vướng mắc khi khai báo hải quan đối với hệ thống VNACCS
29304/TCHQ-GSQL
25/07/2014
Áp dụng
25/07/2014
Công văn 9304/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng
3288/TB-VPCP
25/07/2014
Áp dụng
25/07/2014
Thông báo 288/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và cải cách thủ tục hành chính thuế
45620/VPCP-KTTH
25/07/2014
Áp dụng
25/07/2014
Công văn 5620/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý thiệt hại, tổn thất do thiên nhiên tại Công ty Muối Việt Nam
51319/TTg-KTTH
25/07/2014
Áp dụng
25/07/2014
Công văn 1319/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển số dư quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển thành vốn điều lệ của Bảo hiểm tiền gửi
69296/CT-TCHQ-PC
25/07/2014
Áp dụng
25/07/2014
Chỉ thị 9296/CT-TCHQ-PC ngày 25/7/2014 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thi hành Luật Hải quan 2014
79305/TCHQ-GSQL
25/07/2014
Áp dụng
25/07/2014
Vướng mắc thủ tục hải quan đối với hệ thống VNACCS
89307/TCHQ-TXNK
25/07/2014
Áp dụng
25/07/2014
Giá tính thuế quặng XK
915/2014/TT-NHNN
24/07/2014
Áp dụng
06/09/2014
Thông tư 15/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
109220/TCHQ-TXNK
24/07/2014
Áp dụng
24/07/2014
Công văn 9220/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với tờ khai hủy trên hệ thống kế toán thuế tập trung
111210/QĐ-TTg
24/07/2014
Áp dụng
24/07/2014
Quyết định 1210/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành giao thông vận tải phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020
1273/2014/NĐ-CP
23/07/2014
Áp dụng
15/09/2014
Nghị định 73/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 29 Nghị định 55/2013/NĐ-CP ngày 22/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
131196/QĐ-TTg-2014
23/07/2014
Áp dụng
23/07/2014
Quyết định 1196/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt"
1474/2014/NĐ-CP
23/07/2014
Áp dụng
10/09/2014
Nghị định 74/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 65/2011/NĐ-CP ngày 29/07/2011 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội
159171/TCHQ-GSQL
23/07/2014
Áp dụng
23/07/2014
Công văn 9171/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc thực hiện Công văn 12485/BTC-TCT
169176/TCHQ-TXNK
23/07/2014
Áp dụng
23/07/2014
Công văn 9176/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn nộp thuế
172785/TCT-CS
23/07/2014
Áp dụng
23/07/2014
Công văn 2785/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu nội dung mới của Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp
182775/TCT-TNCN
23/07/2014
Áp dụng
23/07/2014
Công văn 2775/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với hộ khoán sử dụng hóa đơn
19282/TB-VPCP
23/07/2014
Áp dụng
23/07/2014
Thông báo 282/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị Triển khai thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW ngày 12/03/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
2072/2014/NĐ-CP
22/07/2014
Áp dụng
07/09/2014
Nghị định 72/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Nghị định 18/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam