Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
130/2014/NĐ-CP
14/04/2014
Áp dụng
01/07/2014
Nghị định 30/2014/NĐ-CP của Chỉnh phủ về điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển
21101/QĐ-TCHQ
11/04/2014
Áp dụng
11/04/2014
Quyết định 1101/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định 1105/QĐ-TCHQ ngày 01/06/2010 của Tổng cục Hải quan về ban hành mẫu biên lai thu tiền
329/2014/NĐ-CP
10/04/2014
Áp dụng
01/06/2014
Nghị định 29/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước
4495/QĐ-TTg
08/04/2014
Áp dụng
08/04/2014
Quyết định 495/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2014 và năm 2015
5493/QĐ-TTg
08/04/2014
Áp dụng
08/04/2014
Quyết định 493/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy
64443/BTC-TCHQ
08/04/2014
Áp dụng
08/04/2014
Công văn 4443/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế xe ô tô tải tự đổ có trọng tải trên 24 tấn đến dưới 45 tấn
73714/TCHQ-TXNK
08/04/2014
Áp dụng
08/04/2014
Công văn 3714/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng mặt hàng lá thuốc lá
83688/TCHQ-TXNK
08/04/2014
Áp dụng
08/04/2014
Công văn 3688/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn thời hạn nộp thuế hàng nhập sản xuất xuất khẩu
9475/QĐ-TTg
07/04/2014
Áp dụng
07/04/2014
Quyết định 475/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh phân bổ vốn vay theo Hiệp định tài trợ số 810-VN cho Dự án 3EM giữa Việt Nam với IFAD
1025/2014/NĐ-CP
07/04/2014
Áp dụng
22/05/2014
Nghị định 25/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao
1128/2014/QĐ-TTg
07/04/2014
Áp dụng
01/06/2014
Quyết định 28/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện
1227/2014/NĐ-CP
07/04/2014
Áp dụng
25/05/2014
Nghị định 27/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình
1326/2014/NĐ-CP
07/04/2014
Áp dụng
01/06/2014
Nghị định 26/2014/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng
143641/TCHQ-TXNK
07/04/2014
Áp dụng
07/04/2014
Công văn 3641/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc thực hiện Thông tư 04/2009/TT-BKH
153642/TCHQ-TXNK
07/04/2014
Áp dụng
07/04/2014
Công văn 3642/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế
163663/TCHQ-TXNK
07/04/2014
Áp dụng
07/04/2014
Công văn 3663/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc đăng ký Danh mục miễn thuế tạo tài sản cố định
173620/TCHQ-TXNK
07/04/2014
Áp dụng
07/04/2014
Công văn 3620/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng
18CV 3640/TCHQ-TXNK
07/04/2014
Áp dụng
07/04/2014
Công văn 3640/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định
1924/2014/NĐ-CP
04/04/2014
Áp dụng
20/05/2014
Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
2023/2014/NĐ-CP
03/04/2014
Áp dụng
01/06/2014
Nghị định 23/2014/NĐ-CP của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia