Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
12496/QĐ-TCHQ
25/08/2014
Áp dụng
25/08/2014
Quyết định 2496/QĐ-TCHQ ngày 25/8/2014 của Tổng cục Hải quan về công nhận doanh nghiệp ưu tiên
210387/TCHQ-VNACCS
25/08/2014
Áp dụng
25/08/2014
Công văn số 10387/TCHQ-VNACCS ngày 19/8/2014 Khai báo tên tàu và số chuyến trên tờ khai VNACCS
363/NQ-CP
25/08/2014
Áp dụng
25/08/2014
Nghị quyết 63/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp
4119/2014/TT-BTC
25/08/2014
Áp dụng
01/09/2014
Thông tư 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư 85/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011,­­ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 và Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế
582/2014/NĐ-CP
25/08/2014
Áp dụng
15/10/2014
Nghị định 82/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
627/CT-TTg
25/08/2014
Áp dụng
25/08/2014
Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp
726/CT-TTg-2014
25/08/2014
Áp dụng
25/08/2014
Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường
811802/BTC-TCHQ
22/08/2014
Áp dụng
22/08/2014
Công văn số 11802/BTC-TCHQ ngày 22/8/2104 của Bộ Tài chính xử lý vướng mắc khai hải quan lô hàng trên 50 dòng hàng
91469/QĐ-TTg
22/08/2014
Áp dụng
22/08/2014
Quyết định 1469/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
1010467/TCHQ-PC
21/08/2014
Áp dụng
21/08/2014
Công văn số 10467/TCHQ-PC ngày 21/8/2014 của Tổng cục Hải quan giải đáp vướng mắc trong XPVPHC
1110473/TCHQ-VNACCS
21/08/2014
Áp dụng
21/08/2014
Công văn số 10473/TCHQ-VNACCS ngày 21/8/2014 của Tổng cục Hải quan về sao y, cấp lại tờ khai VNACCS
1213/2014/TT-BTC
20/08/2014
Áp dụng
05/10/2014
Thông tư 113/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ Quyết định 16/2001/QĐ-BTC ngày 23/03/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí qua cầu Hồ Kiều 2
133369/TCT-HTQT
19/08/2014
Áp dụng
19/08/2014
Công văn 3369/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về việc thủ tục xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài
143370/TCT-TNCN
19/08/2014
Áp dụng
19/08/2014
Công văn 3370/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về trách nhiệm kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài
1511584/BTC-CST
19/08/2014
Áp dụng
19/08/2014
Công văn 11584/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc gia hạn nộp thuế xuất khẩu quặng sắt limonit
1601/CT-TCT
19/08/2014
Áp dụng
19/08/2014
Chỉ thị 01/CT-TCT của Tổng cục Thuế về việc tăng cường kỷ cương kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức thuế đối với người nộp thuế và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế
1710311/TCHQ-VNACCS
19/08/2014
Áp dụng
19/08/2014
Công văn số 10311/TCHQ-VNACCS ngày 19/8/2014 Khai báo số hiệu chuyến bay, ngày bay trên tờ khai XK bằng đường hàng không
182455/QĐ-TCHQ
19/08/2014
Áp dụng
19/08/2014
Quyết định 2455/QĐ-TCHQ ngày 19/8/2014 ban hành Niên giám Thống kê Hải quan về hàng hóa XK, NK Việt Nam năm 2013 (bản chi tiết)
1910367/TCHQ-VNACCS
19/08/2014
Áp dụng
19/08/2014
Công văn số 10367/TCHQ-VNACCS ngày 19/8/2014 Rà soát, kiểm tra phân quyền trên Hệ thống VNACCS/VCIS
202460/QĐ-TCHQ
19/08/2014
Áp dụng
19/08/2014
Quyết định số 2460/QĐ-TCHQ ngày 19/8/2014 công nhận doanh nghiệp ưu tiên