Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
4122/2017/QĐ-TTg
22/06/2017
Áp dụng
10/08/2017
Quyết định về tổ chức và hoạt động của ủy ban An toàn giao thông quốc gia và ban an toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
42278/TB-VPCP
22/06/2017
Áp dụng
22/06/2017
Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ VIII ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu
43884/QĐ-TTg
16/06/2017
Áp dụng
16/06/2017
Quyết định ban hành kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia
4448/NQ-CP
13/06/2017
Áp dụng
13/06/2017
Nghị quyết phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề đất đai và 35 đề mục
4549/NQ-CP
13/06/2017
Áp dụng
13/06/2017
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số nghị quyết của Chính phủ
4635/2017/QH14
12/06/2017
Áp dụng
12/06/2017
Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018
4746/NQ-CP (2017)
09/06/2017
Áp dụng
09/06/2017
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2017
48846/QĐ-TTg
09/06/2017
Áp dụng
09/06/2017
Quyết định ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017
4926/CT-TTg (2017)
06/06/2017
Áp dụng
06/06/2017
Chỉ thị về tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp
50255/TB-VPCP
06/06/2017
Áp dụng
06/06/2017
Thông báo kết luận của Thó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc thực hiện đề án phát triển nhiên liệu sinh học và lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống
5144/NQ-CP
29/05/2017
Áp dụng
29/05/2017
Nghị quyết về việc ký bản ghi nhớ thành lập trung tâm Asean-Ấn Độ giữa chính phủ các quốc gia thành viên Asean và Chính phủ nước Cộng hòa Ấn Độ
5223/CT-TTg (2017)
26/05/2017
Áp dụng
26/05/2017
Về việc thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên ủy ban nhân dân các cấp
5366/2017/NĐ-CP
19/05/2017
Áp dụng
05/07/2017
Nghị định quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị
5402/2017/TT-BNV
12/05/2017
Áp dụng
01/07/2017
Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
5515/2017/QĐ-TTg
12/05/2017
Áp dụng
01/07/2017
Quyết định ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
5614/2017/QĐ-TTg
08/05/2017
Áp dụng
08/05/2017
Quyết định về bãi bỏ Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở
57609/QĐ-TTg (2017)
04/05/2017
Áp dụng
04/05/2017
Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
58586/QĐ-TTg
03/05/2017
Áp dụng
03/05/2017
Quyết định phê duyệt đề án “chính sách đặc thù hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến phim tới vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn”
5913/2017/QĐ-TTg
28/04/2017
Áp dụng
15/06/2017
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo quyết định số 66/2014/QĐ-Ttg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ
60578/QĐ-TTg
28/04/2017
Áp dụng
28/04/2017
Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2017 - 2020 và năm 2017