Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
414680/TCT-DNL
18/12/2015
Áp dụng
18/12/2015
Công văn 4680/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc về chính sách thuế
4228/2015/TT-NHNN
18/12/2015
Áp dụng
01/02/2016
Thông tư 28/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước
4322/2015/TT-BKHĐT
18/12/2015
Áp dụng
18/12/2015
Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư
4465/2015/QĐ-TTg
17/12/2015
Áp dụng
05/02/2016
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính
452589/QĐ-NHNN
17/12/2015
Áp dụng
18/12/2015
Quyết định 2589/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 06/2014/TT-NHNN ngày 17/03/2014
4664/2015/QĐ-TTg
17/12/2015
Áp dụng
10/02/2016
Quyết định 64/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn
4754/2015/TT-BLĐTBXH
16/12/2015
Áp dụng
10/02/2016
Thông tư 54/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng
48128/2015/NĐ-CP
15/12/2015
Áp dụng
10/02/2016
Nghị định 128/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia và phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Nghị định 94/2013/NĐ-CP ngày 21/08/2013 của Chính phủ
4927/2015/TT-NHNN
15/12/2015
Áp dụng
22/12/2015
Thông tư 27/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo quy định tại Nghị định 75/2015/NĐ-CP ngày 09/09/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020
50127/2015/NĐ-CP
14/12/2015
Áp dụng
01/02/2016
Nghị định 127/2015/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương
5148/2015/TT-BCT
14/12/2015
Áp dụng
14/12/2015
Thông tư 48/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi Thông tư 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc
525362/TCT-CS
14/12/2015
Áp dụng
14/12/2015
Công văn 5362/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu nội dung mới của Thông tư 195/2015/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
532351/QĐ-TCT
11/12/2015
Áp dụng
11/12/2015
Quyết định 2351/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế theo cơ chế một cửa tại cơ quan thuế
5463/2015/QĐ-TTg
10/12/2015
Áp dụng
01/02/2016
Quyết định 63/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất
5518355/BTC-CST
10/12/2015
Áp dụng
10/12/2015
Công văn 18355/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc áp dụng Công văn 12848/BTC-CST ngày 15/09/2015 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng khác phục vụ cho sản xuất nông nghiệp
56126/2015/NĐ-CP
09/12/2015
Áp dụng
01/02/2016
Nghị định 126/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định 82/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất
5725/2015/TT-NHNN
09/12/2015
Áp dụng
10/12/2015
Thông tư 25/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội
5826/2015/TT-NHNN
09/12/2015
Áp dụng
10/12/2015
Thông tư 26/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục thế chấp và giải chấp tài sản là dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai
5944/2015/TT-BCT
09/12/2015
Áp dụng
25/01/2016
Thông tư 44/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối
6024/2015/TT-NHNN
08/12/2015
Áp dụng
01/01/2016
Thông tư 24/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú