Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
4138/NQ-CP (2017)
25/04/2017
Áp dụng
25/04/2017
Nghị quyết ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Số 06-NQ/TW về “thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”
42574/QĐ-TTg
25/04/2017
Áp dụng
25/04/2017
Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử Chính phủ
4347/2017/NĐ-CP
24/04/2017
Áp dụng
01/07/2017
Nghị Định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
4449/2017/NĐ-CP
24/04/2017
Áp dụng
24/04/2017
45264/QĐ-BCĐ389
24/04/2017
Áp dụng
24/04/2017
QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/QĐ-BCĐ389 NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ
46559/QĐ-TTg
24/04/2017
Áp dụng
24/04/2017
Quyết định phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”
4712/2017/QĐ-TTg
22/04/2017
Áp dụng
10/06/2017
Quyết định ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020..
4805 /2017/TT-BCT
21/04/2017
Áp dụng
05/06/2017
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU GIÁ HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG NĂM 2017.
4945/2017/NĐ-CP
21/04/2017
Áp dụng
05/06/2017
Nghị định quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm
50549/QĐ-TTg
21/04/2017
Áp dụng
21/04/2017
Quyết định về việc ký tuyên bố Asean về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được tầm nhìn Asean 2025
51553/QĐ-TTg
21/04/2017
Áp dụng
21/04/2017
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030
52544/QĐ-TTg
20/04/2017
Áp dụng
20/04/2017
Quyết định phê duyệt chương trình quản lý nợ trung hạn 2016-2018
5314/CT-TTg (2017)
19/04/2017
Áp dụng
19/04/2017
Chỉ thị về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017
5436/NQ-CP
15/04/2017
Áp dụng
15/04/2017
5543/2017/NĐ-CP
14/04/2017
Áp dụng
01/06/2017
Nghị định về nhãn hàng hóa
5644/2017/NĐ-CP
14/04/2017
Áp dụng
01/06/2017
57191/TB-VPCP
14/04/2017
Áp dụng
14/04/2017
Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại phiên họp ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế năm 2017
58188/TB-VPCP
13/04/2017
Áp dụng
13/04/2017
Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp quý I năm 2017
5928/2017/TT-BTC
12/04/2017
Áp dụng
26/05/2017
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
6029/2017/TT-BTC
12/04/2017
Áp dụng
01/06/2017
Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao địch chứng khoán.