Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
4136/2014/TT-BTC
24/03/2014
Áp dụng
15/05/2014
Thông tư 36/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen
4211/2014/TT-BCT
24/03/2014
Áp dụng
08/05/2014
Thông tư 11/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
43954/TCT-CS
24/03/2014
Áp dụng
24/03/2014
Công văn 954/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
44948/TCT-TNCN
24/03/2014
Áp dụng
24/03/2014
Công văn 948/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đất
45950/TCT-KK
24/03/2014
Áp dụng
24/03/2014
Công văn 950/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ 2% thuế giá trị gia tăng theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013
46953/TCT-CS
24/03/2014
Áp dụng
24/03/2014
Công văn 953/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài
472935/TCHQ-TXNK
21/03/2014
Áp dụng
21/03/2014
Công văn 2935/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về trị giá tính thuế hàng nhập khẩu
482943/TCHQ-TXNK
21/03/2014
Áp dụng
21/03/2014
Công văn 2943/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc chứng từ thanh toán hàng tạm nhập - tái xuất
492855/TCHQ-TXNK
21/03/2014
Áp dụng
21/03/2014
Công văn 2855/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý tiền chậm nộp
503616/BTC-TCDN
21/03/2014
Áp dụng
21/03/2014
Công văn 3616/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp
5110/2014/TT-NHNN
20/03/2014
Áp dụng
01/06/2014
Thông tư 10/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/04/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
522828/TCHQ-TXNK
20/03/2014
Áp dụng
20/03/2014
Công văn 2828/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu
532779/TCHQ-TXNK
19/03/2014
Áp dụng
19/03/2014
Công văn 2779/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xét miễn thuế nhập khẩu
541806/VPCP-KTTH
19/03/2014
Áp dụng
19/03/2014
Công văn 1806/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết khiếu nại về thuế xuất khẩu vàng
5509/2014/TT-NHNN
18/03/2014
Áp dụng
20/03/2014
Thông tư 09/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
5619/NQ-CP
18/03/2014
Áp dụng
18/03/2014
Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
572717/TCHQ-TXNK
18/03/2014
Áp dụng
18/03/2014
Công văn 2717/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc bù trừ tiền thuế
5808/2014/TT-NHNN
17/03/2014
Áp dụng
18/03/2014
Thông tư 08/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế
5907/2014/TT-NHNN
17/03/2014
Áp dụng
18/03/2014
Thông tư 07/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng
6006/2014/TT-NHNN
17/03/2014
Áp dụng
18/03/2014
Thông tư 06/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng