Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
411665/QĐ-TTg
30/10/2017
Áp dụng
30/10/2017
Quyết định về việc phê duyệt Đề án “hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”
42505/TB-VPCP
27/10/2017
Áp dụng
27/10/2017
Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về tiến độ đàm phán các Dự án vay vốn ADB; đánh giá tác động của các khoản vay ODA và vốn vay ưu đãi lên nợ công giai đoạn 2018-2020
436989/TB-TCHQ
27/10/2017
Áp dụng
27/10/2017
Thông báo về kết quả xác định trước mã số
446991/TB-TCHQ
27/10/2017
Áp dụng
27/10/2017
Thông báo về kết quả xác định trước mã số
451636/QĐ-TTg
26/10/2017
Áp dụng
26/10/2017
Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật cảnh vệ
466961/TB-TCHQ
26/10/2017
Áp dụng
26/10/2017
Thông báo về kết quả xác định trước mã số
476962/TB-TCHQ
26/10/2017
Áp dụng
26/10/2017
Thông báo về kết quả xác định trước mã số
486963/TB-TCHQ
26/10/2017
Áp dụng
26/10/2017
Thông báo về kết quả xác định trước mã số
496964/TB-TCHQ
26/10/2017
Áp dụng
26/10/2017
Thông báo về kết quả xác định trước mã số
5098-QĐ/TW
07/10/2017
Áp dụng
07/10/2017
Quy định về luân chuyển cán bộ
516534/TB-TCHQ
05/10/2017
Áp dụng
05/10/2017
Thông báo về kết quả xác định trước mã số
5213/CT-BCT (2017)
04/10/2017
Áp dụng
04/10/2017
Chỉ thị về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng
53460/TB-VPCP
03/10/2017
Áp dụng
03/10/2017
Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp nghe báo cáo về Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ xử lý thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu
546484/TCHQ-KĐHQ
03/10/2017
Áp dụng
03/10/2017
V/v hướng dẫn hồ sơ yêu cầu kiểm định
5597/NQ-CP
02/10/2017
Áp dụng
02/10/2017
Nghị quyết ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
5620/2017/TT-BCT
29/09/2017
Áp dụng
16/11/2017
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BTCngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công
576393/TB-TCHQ
29/09/2017
Áp dụng
29/09/2017
Thông báo về kết quả xác định trước mã số
586394/TB-TCHQ
29/09/2017
Áp dụng
29/09/2017
Thông báo về kết quả xác định trước mã số
596395/TB-TCHQ
29/09/2017
Áp dụng
29/09/2017
Thông báo về kết quả xác định trước mã số
6035/CT-TTg (2017)
07/09/2017
Áp dụng
07/09/2017
Chỉ thị về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử