Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
411978/QĐ-KTNN
07/10/2014
Áp dụng
07/10/2014
Quyết định 1978/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ thanh tra Kiểm toán Nhà nước
421821/QĐ-TTg
07/10/2014
Áp dụng
07/10/2014
Quyết định 1821/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phòng, chống lũ và đê điều hệ thống sông Đáy
4356/2014/QĐ-TTg
06/10/2014
Áp dụng
01/12/2014
Quyết định 56/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước
4427/2014/TT-BLĐTBXH
06/10/2014
Áp dụng
21/11/2014
Thông tư 27/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc cơ quan quản lý nhà nước về lao động lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở địa phương trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động
457771/VPCP-QHQT
06/10/2014
Áp dụng
06/10/2014
Công văn 7771/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
462926/QĐ-TCHQ
06/10/2014
Áp dụng
06/10/2014
Quyết định 2926/QĐ-TCHQ ngày 6/10/2014 ban hành Quy chế bảo đảm an ninh, an toàn Hệ thống Công nghệ thông tin Hải quan
4714087/BTC-TCHQ
06/10/2014
Áp dụng
06/10/2014
Công văn 14087/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc áp dụng thuế chống bán phá giá
482623/TXNK-PL
06/10/2014
Áp dụng
06/10/2014
Công văn 2623/TXNK-PL của Cục Thuế xuất nhập khẩu về việc thuế chống bán phá giá mặt hàng thép không gỉ
492625/TXNK-PL
06/10/2014
Áp dụng
06/10/2014
Công văn 2625/TXNK-PL của Cục Thuế xuất nhập khẩu về việc thực hiện Thông tư 131/2014/TT-BTC
5006/2014/TT-BKHĐT
04/10/2014
Áp dụng
01/12/2014
Thông tư 06/2014/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định của Nghị định 216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư; Nghị định 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành đối với thanh tra chuyên ngành Thống kê
5114015/BTC-TCHQ
03/10/2014
Áp dụng
03/10/2014
Công văn 14015/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về hồ sơ không thu thuế xuất khẩu
522924/QĐ-TCHQ
03/10/2014
Áp dụng
03/10/2014
Quyết định 2924/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế trao đổi thông tin về thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, các khoản thu khác của ngân sách Nhà nước và bảo lãnh thuế liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tại Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan
534277/TCT-CS
03/10/2014
Áp dụng
03/10/2014
Công văn 4277/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
5412/2014/TT-BTTTT
02/10/2014
Áp dụng
01/04/2015
Thông tư 12/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất"
5530/2014/TT-BCT
02/10/2014
Áp dụng
08/11/2014
Thông tư 30/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh
5631/2014/TT-BCT
02/10/2014
Áp dụng
18/11/2014
Thông tư 31/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện
574280/TCT-CS
02/10/2014
Áp dụng
02/10/2014
Công văn 4280/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu nội dung mới của Thông tư 103/2014/TT-BTC về thuế nhà thầu
5891/2014/NĐ-CP
01/10/2014
Áp dụng
15/11/2014
Nghị định 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế
5928/2014/TT-NHNN
01/10/2014
Áp dụng
02/10/2014
Thông tư 28/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 06/2009/TT-NHNN ngày 09/04/2009 quy định chi tiết về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính Phủ
6011910/TCHQ-GSQL
01/10/2014
Áp dụng
01/10/2014
Sử dụng hóa đơn trong bộ hồ sơ hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu