Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
4103/2017/TT-BCT
03/03/2017
Áp dụng
17/04/2017
Quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2017
421861/VPCP-KTTH
01/03/2017
Áp dụng
01/03/2017
V/v quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách
431865/VPCP-KTTH
01/03/2017
Áp dụng
01/03/2017
V/v xử lý kiến nghị về thuế xuất khẩu, nhập khẩu một số mặt hàng thép
441763/VPCP-ĐMDN
28/02/2017
Áp dụng
28/02/2017
V/v thực hiện công bố thông tin của DNNN
451821/VPCP-KTTH
28/02/2017
Áp dụng
28/02/2017
V/v sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
462676/BTC-QLCS
28/02/2017
Áp dụng
28/02/2017
V/v hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2017 và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công.
4729/NQ-CP
24/02/2017
Áp dụng
24/02/2017
Về việc phê duyệt hiệp định và Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập
4820/2017/NĐ-CP
24/02/2017
Áp dụng
01/05/2017
Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
496/CT-TTg
20/02/2017
Áp dụng
20/02/2017
Về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm
50712/TB-TCHQ
09/02/2017
Áp dụng
09/02/2017
Về kết quả xác định trước mã số
5108/2017/NĐ-CP
08/02/2017
Áp dụng
30/03/2017
Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí
5223/NQ-CP
07/02/2017
Áp dụng
07/02/2017
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2017
53168/QĐ-TTg
07/02/2017
Áp dụng
07/02/2017
Phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành điện giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025
54188/QĐ-TCHQ
02/02/2017
Áp dụng
02/02/2017
Về việc ban hành quy chế hoạt động công vụ của Hải quan Việt Nam
5598/QĐ-TCHQ
17/01/2017
Áp dụng
17/01/2017
Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng khoa học Tổng cục Hải quan
5655/QĐ-TCHQ
11/01/2017
Áp dụng
11/01/2017
Ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Ngành Hải quan năm 2017
5731/QĐ-TCHQ
09/01/2017
Áp dụng
09/01/2017
Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Ngành Hải quan
585107/QĐ-BCT
29/12/2016
Áp dụng
01/01/2017
Ban hành khung giá phát điện năm 2017
59340/2016/TT-BTC
29/12/2016
Áp dụng
14/02/2017
Hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020.
60341/2016/TT-BTC
29/12/2016
Áp dụng
12/02/2017
Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan việt nam ở nước ngoài