Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới ban hành
VĂN BẢN CÁC BỘ, NGÀNH BAN HÀNH
STTSố công vănNgàyNội dung
1763/TB-KBNN
01/04/2014
Áp dụng
01/04/2014
Thông báo 763/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4 năm 2014
212/2014/TT-NHNN
31/03/2014
Áp dụng
15/05/2014
Thông tư 12/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
312/2014/TT-BCT
31/03/2014
Áp dụng
15/05/2014
Thông tư 12/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định tính toán mức giá bán lẻ điện bình quân
411/2014/TT-NHNN
28/03/2014
Áp dụng
15/05/2014
Thông tư 11/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh
511/2014/TT-BCT
24/03/2014
Áp dụng
08/05/2014
Thông tư 11/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
6954/TCT-CS
24/03/2014
Áp dụng
24/03/2014
Công văn 954/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
7948/TCT-TNCN
24/03/2014
Áp dụng
24/03/2014
Công văn 948/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đất
8953/TCT-CS
24/03/2014
Áp dụng
24/03/2014
Công văn 953/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài
910/2014/TT-NHNN
20/03/2014
Áp dụng
01/06/2014
Thông tư 10/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/04/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
1009/2014/TT-NHNN
18/03/2014
Áp dụng
20/03/2014
Thông tư 09/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
1108/2014/TT-NHNN
17/03/2014
Áp dụng
18/03/2014
Thông tư 08/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế
1207/2014/TT-NHNN
17/03/2014
Áp dụng
18/03/2014
Thông tư 07/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng
1306/2014/TT-NHNN
17/03/2014
Áp dụng
18/03/2014
Thông tư 06/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng
14499/QĐ-NHNN
17/03/2014
Áp dụng
18/03/2014
Quyết định 499/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 08/2014/TT-NHNN ngày 17/03/2014
15497/QĐ-NHNN
17/03/2014
Áp dụng
18/03/2014
Quyết định 497/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 06/2014/TT-NHNN ngày 17/03/2014
16498/QĐ-NHNN
17/03/2014
Áp dụng
18/03/2014
Quyết định 498/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17/03/2014
17496/QĐ-NHNN
17/03/2014
Áp dụng
18/03/2014
Quyết định 496/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng
1805/2014/TT-NHNN
13/03/2014
Áp dụng
28/04/2014
Thông tư 05/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam
19803/TCT-CS
13/03/2014
Áp dụng
13/03/2014
Công văn 803/TCT-CS của Tổng cục Thuế về điều kiện thanh toán qua ngân hàng
2006/2014/TT-BGDĐT
11/03/2014
Áp dụng
25/04/2014
Thông tư 06/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/03/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/06/2012, Thông tư 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20/02/2013, Thông tư 21/2013/TT-BGDĐT ngày 18/06/2013, Thông tư 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04/07/2013 và Thông tư 28/2013/TT-GDĐT ngày 16/07/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo