Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới ban hành
VĂN BẢN CÁC BỘ, NGÀNH BAN HÀNH
STTSố công vănNgàyNội dung
119/CT-BGTVT
17/10/2014
Áp dụng
17/10/2014
Chỉ thị 19/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường thực hiện các quy định về lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Giao thông Vận tải
24568/TCT-TNCN
16/10/2014
Áp dụng
16/10/2014
Công văn số 4568/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 16/10/2014 v/v chính sách thuế TNCN
335/2014/TT-BCT
15/10/2014
Áp dụng
01/12/2014
Quyết định 35/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng phân bón
44498/TCT-TNCN
15/10/2014
Áp dụng
15/10/2014
Công văn số 4498/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 15/10/2014 v/v thuế TNCN đối với quà tặng là bất động sản
54516/TCT-TNCN
15/10/2014
Áp dụng
15/10/2014
Công văn số 4516/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 15/10/2014 v/v giải đáp chính sách thuế
64461/TCT-CS
13/10/2014
Áp dụng
13/10/2014
Công văn 4461/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn
74435/TCT-DNL
13/10/2014
Áp dụng
13/10/2014
Công văn 4435/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
812/2014/TT-BVHTTDL
10/10/2014
Áp dụng
25/11/2014
Thông tư 12/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc
933/2014/TT-BCT
10/10/2014
Áp dụng
25/11/2014
Thông tư 33/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng
1029/2014/TT-NHNN
09/10/2014
Áp dụng
10/10/2014
Thông tư 29/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn các ngân hàng thương mại phối hợp với Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong việc thực hiện cơ chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn theo quy định tại Quy chế bảo lãnh ban hành kèm theo Quyết định 03/2011/QĐ-TTg ngày 10/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ
119028/QĐ-BCT
08/10/2014
Áp dụng
08/10/2014
Quyết định 9028/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
122699/QĐ-BTP
08/10/2014
Áp dụng
08/10/2014
Quyết định 2699/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
131978/QĐ-KTNN
07/10/2014
Áp dụng
07/10/2014
Quyết định 1978/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ thanh tra Kiểm toán Nhà nước
1427/2014/TT-BLĐTBXH
06/10/2014
Áp dụng
21/11/2014
Thông tư 27/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc cơ quan quản lý nhà nước về lao động lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở địa phương trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động
152623/TXNK-PL
06/10/2014
Áp dụng
06/10/2014
Công văn 2623/TXNK-PL của Cục Thuế xuất nhập khẩu về việc thuế chống bán phá giá mặt hàng thép không gỉ
162625/TXNK-PL
06/10/2014
Áp dụng
06/10/2014
Công văn 2625/TXNK-PL của Cục Thuế xuất nhập khẩu về việc thực hiện Thông tư 131/2014/TT-BTC
1706/2014/TT-BKHĐT
04/10/2014
Áp dụng
01/12/2014
Thông tư 06/2014/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định của Nghị định 216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư; Nghị định 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành đối với thanh tra chuyên ngành Thống kê
184277/TCT-CS
03/10/2014
Áp dụng
03/10/2014
Công văn 4277/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
1912/2014/TT-BTTTT
02/10/2014
Áp dụng
01/04/2015
Thông tư 12/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất"
2030/2014/TT-BCT
02/10/2014
Áp dụng
08/11/2014
Thông tư 30/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh