STT Số công văn Ngày áp dụng Nội dung
1 447/QĐ-TTg Áp dụng
01/04/2020
QUYẾT ĐỊNH 447/QĐ-TTG NĂM 2020 CÔNG BỐ DỊCH COVID-19 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
2 12/2020/QĐ-TTg Áp dụng
31/03/2020
QUYẾT ĐỊNH 12/2020/QĐ-TTG VỀ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM KÝ QUỸ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CHƯƠNG TRÌNH CẤP PHÉP VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI CỦA HÀN QUỐC DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
3 Áp dụng
31/03/2020
02/CT-NHNN
4 16/CT-TTg Áp dụng
31/03/2020
CHỈ THỊ 16/CT-TTG NĂM 2020 VỀ THỰC HIỆN BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
5 36/2020/NĐ-CP Áp dụng
24/03/2020
Nghị định số 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
6 10/2020/QĐ-TTg Áp dụng
18/03/2020
Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
7 09/2020/QĐ-TTg Áp dụng
18/03/2020
Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải
8 33/2020/NĐ-CP Áp dụng
17/03/2020
Nghị định số 33/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự
9 34/2020/NĐ-CP Áp dụng
17/03/2020
Nghị định số 34/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 02/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam
10 418/QĐ-NHNN Áp dụng
16/03/2020
QUYẾT ĐỊNH 418/QĐ-NHNN NĂM 2020 VỀ LÃI SUẤT TÁI CẤP VỐN, LÃI SUẤT TÁI CHIẾT KHẤU, LÃI SUẤT CHO VAY QUA ĐÊM TRONG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG VÀ CHO VAY BÙ ĐẮP THIẾU HỤT VỐN TRONG THANH TOÁN BÙ TRỪ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀN
( 4,041 Files )     Trước         Sau