Skip Ribbon Commands
Skip to main content
CCHĐH HẢI QUAN- GÓC NHÌN TỪ DN

(HQ Online)- Tăng cường cung cấp thông tin về chính sách pháp luật hải quan cho doanh nghiệp mới hoViệc tăng cường quan hệ đối tác Hải quan-DN trong cải cách, hiện đại hóa hải quan đóng vai trò quan trọng trong góp phần tạo thuận lợi thương mại. Tổng cục Hải quan thời gian qua ban hành nhiều kế hoach, hành động cụ thể để đẩy mạnh quan hệ đối tác Hải quan-DN.

Chi tiết