Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin văn bản
Văn bản:
Thông tư số 106/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành NĐ số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường
Thuộc tính VB
VB liên quan
Tên văn bản:Thông tư số 106/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành NĐ số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Ngày ban hành:15/11/2018
Ngày đăng thông báo: 
Ngày hiệu lực:01/01/2019
Ngày hết hiệu lực: 
Loại văn bản:Thông tư
Số hiệu:106/2018/TT-BTC
Người ký:Vũ Thị Mai
Hiệu lực văn bản:Còn hiệu lực