Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới ban hành
VĂN BẢN CÁC BỘ, NGÀNH BAN HÀNH
STTSố công vănNgàyNội dung
115/2018/TT-BTTTT
15/11/2018
Áp dụng
01/01/2019
Thông tư số 15/2018/TT-BTTTT ngày 15/11/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông
213/2018/TT-BTTTT
24/10/2018
Áp dụng
15/10/2018
Quyết định quy định danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng
33210/QĐ-BTNMT
24/10/2018
Áp dụng
24/10/2018
Quyết định ban hành quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Bộ Tài nguyên và Môi trường
436-NQ/TW
22/10/2018
Áp dụng
22/10/2018
Nghị quyết hội nghị lần thứ tám ban chấp hành Trung Ương đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
513/2018/TT-BNV
19/10/2018
Áp dụng
05/12/2018
Thông tư sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của nhà nước
603/2018/TT-BKHĐT
17/10/2018
Áp dụng
01/01/0001
Hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài
711/2018/TT-BTTTT
15/10/2018
Áp dụng
30/11/2018
Thông tư công bố chi tiết danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số hs
852/2018/TT-BGTVT
15/10/2018
Áp dụng
01/12/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung
914/2018/TT-BTTTT
15/10/2018
Áp dụng
01/12/2018
Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính
1012/2018/TT-BTTTT
15/10/2018
Áp dụng
01/12/2018
Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập
11721/BYT-QLD
10/10/2018
Áp dụng
10/10/2018
Quyết định số 721/BYT-QLD ngày 10/10/2018 của Bộ Y tế về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
1212/2018/TT-BNV
09/10/2018
Áp dụng
01/12/2018
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
1313/2018/TT-BNNPTNT
08/10/2018
Áp dụng
22/11/2018
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 9/2/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
1412/2018/TT-BNNPTNT
05/10/2018
Áp dụng
02/04/2019
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật
1530/2018/TT-BVHTTDL
03/10/2018
Áp dụng
01/12/2018
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1623/2018/TT-BGDĐT
28/09/2018
Áp dụng
13/11/2018
Ban hành Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông
1751/2018/TT-BGTVT
19/09/2018
Áp dụng
05/11/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
18143/2018/TT-BQP
15/09/2018
Áp dụng
01/11/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 130/2014/TT-BQP ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1923/2018/TT-BYT
14/09/2018
Áp dụng
01/11/2018
Quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế
2011/2018/TT-BNV
14/09/2018
Áp dụng
30/11/2018
Ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam