Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới ban hành
VĂN BẢN BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
STTSố công vănNgàyNội dung
188/2018/TT-BTC
19/11/2018
Áp dụng
19/11/2018
Quy đinh một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư
22190/QĐ-BTC (2018)
19/11/2018
Áp dụng
20/11/2018
Quyết định số 2190/QĐ-BTC ngày 19/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v Đính chính Thông tư số 93/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khấu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
3106/2018/TT-BTC
15/11/2018
Áp dụng
01/01/2019
Thông tư số 106/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành NĐ số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường
42043/QĐ-BTC
07/11/2018
Áp dụng
07/11/2018
Quyết định số 2043/QĐ-BTC ngày 07/11/2018 của Bộ Tài chính về việc ban hành kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện QĐ 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng CP về việc thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN
597/2018/TT-BTC
30/10/2018
Áp dụng
15/12/2018
Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
605/CT-BTC
23/10/2018
Áp dụng
23/10/2018
Chỉ thị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý và thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài
796/2018/TT-BTC
18/10/2018
Áp dụng
01/01/2019
Thông tư số 96/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi
804/CT-BTC (2018)
15/10/2018
Áp dụng
15/10/2018
Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng ngành thuế quản lý
994/2018/TT-BTC
05/10/2018
Áp dụng
15/10/2018
Thông tư quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam
1094/2018/TT-BTC (2)
05/10/2018
Áp dụng
19/11/2018
Quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam
1193/2018/TT-BTC
05/10/2018
Áp dụng
20/11/2018
Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
1287/2018/TT-BTC
27/09/2018
Áp dụng
15/11/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thỉ hành quyết định hành chính thuế
1386/2018/TT-BTC
18/09/2018
Áp dụng
05/11/2018
Hướng dẫn quản lý và sử dụng kỉnh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020
1485/2018/TT-BTC
13/09/2018
Áp dụng
01/11/2018
Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
1582/2018/TT-BTC
30/08/2018
Áp dụng
15/10/2018
Bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
1683/2018/TT-BTC
30/08/2018
Áp dụng
15/10/2018
Hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
1779/2018/TT-BTC
22/08/2018
Áp dụng
10/10/2018
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam
1879/2018/TT-BTC (2018)
22/08/2018
Áp dụng
10/10/2018
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam
1976/2018/TT-BTC
17/08/2018
Áp dụng
03/10/2018
Hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp
2074/2018/TT-BTC
16/08/2018
Áp dụng
01/01/2019
Hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ